Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 14.985
Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Văn hóa Thông tin
Lượt đọc: 85121Thời gian: 14:25 - 07/10/2016
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 41A, đường Hùng Vương, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3822573, Fax: 054.3833387.
II. Cơ cấu tổ chức:
 
* Giám đốc:
- Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải
* Phó Giám đốc:
- Họ và tên: Trần Quang Cường
 
III. Chức năng, nhiệm vụ:   
 
1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Văn hóa Thông tin là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu, hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa, tuyên truyền cổ động và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

Trung tâm Văn hóa Thông tin chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Văn hóa Cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trung tâm Văn hóa Thông tin có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có trụ sở, kinh phí hoạt động theo quy định pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và hằng năm của Trung tâm Văn hóa Thông tin trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2.2. Công tác thông tin, tuyên truyền:

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn hệ thống Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã và thành phố Huế về nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và trực tiếp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động, triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh;

b) Trực tiếp điều hành, chỉ đạo Đội Tuyên truyền lưu động của đơn vị thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền lưu động, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Đội Tuyên truyền lưu động của thành phố, thị xã và các huyện, tổ chức hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của các địa phương trên địa bàn tỉnh;

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trang trí mỹ thuật, tuyên truyền, cổ động, triển lãm phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước và địa phương tại các địa điểm, khu vực và địa bàn theo sự điều động, phân công của Giám đốc Sở.

2.3. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở:

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, hướng dẫn nghiệp vụ về thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ quần chúng đối với hệ thống Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa Thông tin cấp huyện và các ngành, đoàn thể cấp tỉnh, tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phê duyệt;

b) Nghiên cứu, chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các Trung tâm Văn hóa Thông tin, Nhà văn hóa, Cụm văn hóa thông tin cấp huyện;

Nghiên cứu, xây dựng và thể nghiệm mô hình, mẫu hình nghiệp vụ văn hóa thông tin cơ sở, tổng kết các phương pháp tiên tiến, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến, hướng dẫn, vận dụng các mẫu hình và phương pháp vào công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh;

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn và trực tiếp tổ chức các hoạt động nghiệp vụ về công tác xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

d) Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của địa phương;

đ) Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân tổ chức các hoạt động nghiệp vụ về thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ quần chúng;

e) Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của các Trung tâm Văn hóa Thông tin, Nhà văn hóa cấp huyện, các ngành và đoàn thể cấp tỉnh, các phường, xã, thị trấn và hạt nhân phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, thông tin cổ động, triển lãm ở cơ sở.

2.4. Tổ chức các hoạt động tại Trung tâm Văn hóa Thông tin:

a) Tổ chức và duy trì thường xuyên hoạt động của các Câu lạc bộ về văn hóa, mở các lớp năng khiếu về văn hóa nghệ thuật để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên câu lạc bộ và nhu cầu của quần chúng;

b) Biên soạn giáo trình, tài liệu nghiệp vụ, tài liệu nghiên cứu tham khảo, cung cấp nội dung, phổ biến tác phẩm của các loại hình văn hóa, văn nghệ quần chúng, trên cơ sở khai thác, kế thừa và phát huy vốn văn hóa, văn nghệ truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho các thành viên, hội viên sinh hoạt tại câu lạc bộ của Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh và các Nhà văn hóa, Trung tâm Văn hóa Thông tin cấp huyện;

c) Tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi thông tin tuyên truyền, tổ chức các mẫu hình về lễ hội truyền thống, dân gian và hiện đại cho mọi đối tượng quần chúng nhân dân và cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh;

d) Tổ chức các hoạt động thông tin triển lãm, hội chợ, lễ hội văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim… nhằm nâng cao thị hiếu thẩm mỹ, trình độ cảm thụ văn hóa nghệ thuật, tiếp nhận thông tin mới của các đối tượng quần chúng nhân dân, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết;

đ) Tổ chức các loại hình hoạt động dịch vụ văn hóa - nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật, nhằm phục vụ nhu cầu của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân, tăng nguồn thu, bổ sung kinh phí hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.

e) Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc và quốc tế.

5. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Trung tâm và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

3.1. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin có Giám đốc và không quá hai Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về kết quả nhiệm vụ được giao.

3.2. Các tổ chức trực thuộc gồm:

- Phòng Hành chính Tổng hợp;

- Phòng Nghệ thuật quần chúng;

- Phòng Tuyên truyền cổ động, triển lãm;

- Đội tuyên truyền lưu động.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tổ chức trực thuộc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó các phòng và tổ chức trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin do Giám đốc Trung tâm quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

3.3. Số lượng người làm việc của đơn vị được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế, số lượng người làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Ngoài số lượng người làm việc được giao, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin có thể hợp đồng thêm một số lao động theo quy định của pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ và bảo vệ, lái xe, tạp vụ, kỹ thuật điện, âm thanh, ánh sáng… sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt.

Việc bố trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động của đơn vị do Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin quyết định trên cơ sở căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và theo quy định của pháp luật.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL