Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 15.184
THÔNG BÁO Nội dung ôn tập kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong kỳ xét tuyển viên chức (đợt 2) năm 2021
Lượt đọc: 18018Thời gian: 16:25 - 24/12/2021

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Văn hóa và Thể thao thông báo nội dung ôn tập kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong kỳ xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (theo phụ lục đính kèm).

NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH

TẠI BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH THỪA THIÊN HUẾ

(Vị trí tuyển dụng: Nghiệp vụ tuyên truyền - hướng dẫn)

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐXTVC ngày        tháng   năm 2021

của Hội đồng xét tuyển viên chức )

 

 
   
  1. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.
  2. Ấn phẩm Di tích và địa điểm di tích lưu niệm Bác Hồ tại Thừa Thiên Huế.
  3. Tài liệu thuyết minh Nhà trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế.

(Ghi chú: Thí sinh liên hệ với Bảo tàng Hồ Chí Minh để được cung cấp tài liệu ôn tập và các hướng dẫn cụ thể khác liên quan).

-----

NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH

TẠI BẢO TÀNG MỸ THUẬT HUẾ

(Vị trí tuyển dụng: Nghiệp vụ bảo tàng)

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐXTVC ngày        tháng        năm 2021

của Hội đồng xét tuyển viên chức )

 

 
   

          1. Luật Viên chức số 58/2010/QH ngày 15/11/2010 của Quốc hội.

          2. Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội

          3. Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18/6/2009 của Quốc hội  (hoặc Văn bản hợp nhất Luật Di sản văn hóa số 10/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 của Văn phòng Quốc hội)

          4. Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

          5. Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan;

          6. Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng.

          7. Thông tư số 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về sưu tầm hiện vật của Bảo tàng công lập;

          8. Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT  ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng;

          9. Quyết định số 47/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ và người thực hành bản quản hiện vật Bảo tàng;

          10. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

-----

NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH

TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP THỂ DỤC THỂ THAO HUẾ

(Vị trí tuyển dụng: Huấn luyện viên thể dục thể thao)

(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐXTVC ngày        tháng     năm 2021

của Hội đồng xét tuyển viên chức)

 

 
   

1. Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao.

2. Luật Viên chức năm 2010, các Điều 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.

3. Luật Thể dục thể thao năm 2006.

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018.

5. Chức năng, nhiệm vụ của trường Trung cấp Thể dục thể thao Huế và các vấn đề có liên quan đến đơn vị.

6. Các phương pháp tuyển chọn tài năng thể thao hiện nay.

7. Phương pháp huấn luyện, phát triển các tố chất thể lực.

8. Phương pháp tổ chức thi đấu các môn thể thao./.

-----

 

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có chỉ tiêu xét tuyển thông báo nội dung ôn tập cho các thí sinh đăng ký dự tuyển.

Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo để các đơn vị và cá nhân biết và thực hiện.

Chi tiết tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL