Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 8.642
Đổi mới hoạt động của thư viện trong phát triển kỹ năng đọc cho thiếu nhi
Lượt đọc: 3241Thời gian: 09:05 - 06/06/2023

(VTH) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Chỉ thị số 20/CT-TTg; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và thời gian thực hiện làm cơ sở xây dựng chương trình công tác hằng năm; phân công các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng góp phần triển khai hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg.

Việc triển khai sẽ góp phần phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa trong việc xây dựng môi trường văn hóa cơ sở để hình thành thói quen và phát triển kỹ năng đọc, kỹ năng tiếp cận, xử lý thông tin cho thiếu nhi; xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện về Đức, Trí, Thể, Mỹ; xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan chung tay trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.

Các nhiệm vụ chính được đặt ra bao gồm:

Tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn; chủ trì hoặc phối hợp triển khai các văn bản liên quan đến phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Rà soát, nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật để thúc đẩy các hoạt động, phong trào đọc chủ động, thường xuyên trong thiếu nhi; đề xuất chính sách khuyến khích, thu hút người làm công tác thư viện phục vụ thiếu nhi, nhất là tại miền núi, khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thư viện cả nước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt công nghệ số trong việc tạo lập sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện, chú trọng đến các phương pháp tạo động lực và rèn luyện kỹ năng đọc sách, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.

Xây dựng khung tài liệu hướng dẫn kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi; tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thư viện đáp ứng yêu cầu của thư viện hiện đại và đặc thù của thiếu nhi.

Xây dựng điểm mô hình khuyến đọc, không gian đọc thân thiện với thiếu nhi; phát triển và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình "Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương".

Tiếp tục tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, thông tin, truyền thông đầy đủ về nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội về việc đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.

Tôn vinh những tấm gương ham đọc, ham học; nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, các sáng kiến ứng dụng đổi mới hoạt động thư viện trong xây dựng, phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi, đặc biệt là gắn với chuyển đổi số trong lĩnh vực thư viện.

Tăng cường đẩy mạnh công tác phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan khác trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.

Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của các bộ, ngành, cơ quan và địa phương; tham mưu điều chỉnh, bổ sung nội dung hướng dẫn trong trường hợp cần thiết đảm bảo phù hợp thực tế nhằm triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị.

Định kỳ hằng năm báo cáo tình hình thực hiện, sơ kết 03 năm, tổng kết 05 năm đánh giá thực hiện Chỉ thị và báo cáo Thủ tướng Chính phủ; kịp thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc phục vụ thiếu nhi.

T.H (Nguồn: https://baochinhphu.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL