Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 27.801
Ban hành kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021- 2025
Lượt đọc: 15926Thời gian: 07:54 - 16/08/2021
Ảnh minh họa

VTH - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành kế hoạch 3042/KH-BTTTT về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021- 2025.

Mục đích của Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025 nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, thuộc lĩnh vực xuất bản trong giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động phát triển văn hóa đọc nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong Đề án, đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đã được xây dựng trong Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020 - 2030 theo hướng xã hội hóa của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Kế hoạch cũng yêu cầu xây dựng, phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa to lớn, tầm quan trọng của đọc sách đối với việc nghiên cứu, giáo dục và hình thành nhân cách con người; bám sát mục tiêu và các nhiệm vụ của Đề án, kế thừa những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Đề án của giai đoạn 2017-2020, bổ sung các nội dung mới phù hợp với tình hình thực tiễn và xu thế phát triển của xã hội; gắn việc phát triển văn hóa đọc với việc triển khai Quy hoạch mạng lưới cơ sở xuất bản, in, phát hành; chiến lược phát triển lĩnh vực xuất bản, in và phát hành trong giai đoạn 2021-2025; các chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực xuất bản có liên quan và gắn với việc đẩy mạnh chuyển đổi số.

Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021- 2025 nhằm mục đích đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Cụ thể, kế hoạch hướng đến tập trung hoàn thiện thể chế gồm: Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh (phần quy hoạch về cơ sở xuất bản) trình Chính phủ ký ban hành trong năm 2021; Sửa đổi Luật Xuất bản 2012 và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành (thời gian thực hiện 2022-2024)...

Nhiệm vụ tiếp theo là nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản: Xây dựng và tổ chức triển khai Đề án Chương trình Sách quốc gia trình Chính phủ ký ban hành trong giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển mạng lưới phát hành xuất bản phẩm trên cơ sở hạ tầng của hệ thống điểm bưu điện thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành (thời gian thực hiện năm 2022); Quỹ hỗ trợ xuất bản theo hình thức xã hội hóa; Đề án chuyển đổi số ngành xuất bản, in và phát hành do Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành (thực hiện trong năm 2021); Mạng xã hội kết nối bạn đọc, người làm sách, tác giả (thực hiện trong năm 2023).

Bên cạnh đoa, kế hoạch cũng hướng đến đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá và hợp tác quốc tế trong hoạt động xuất bản, in và phát hành..

Cục Xuất bản, In và Phát hành chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được phân công căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung được giao tại Kế hoạch này, chủ động tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; hằng năm gửi báo cáo kết quả triển khai về Cục Xuất bản, In và Phát hành để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông quán triệt việc xây dựng văn hóa đọc trong công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị tham gia, hưởng ứng các hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức có liên quan đến phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Đặc biệt, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; tuyên truyền về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên hệ thống thông tin cơ sở; huy động nguồn lực xã hội hóa; vận động tổ chức, cá nhân có liên quan tài trợ, đóng góp cho hoạt động phát triển văn hóa đọc; xây dựng tủ sách, phát triển văn hóa đọc tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tập trung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng...

Hội Xuất bản Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội, phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch được phê duyệt; Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý.

Theo Tin tức TTXVN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL