Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 593
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt đọc: 90073Thời gian: 15:18 - 15/11/2016

(VHH) - Ngày 8/11/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 27/CT-TTg tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; kết hợp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Nội dung thực hiện bao gồm: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hiệu quả các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị; gắn với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu; đạo đức nghề nghiệp của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy tắc ứng xử, các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Quan tâm, định hướng và đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, công tác khen thưởng; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...

Bộ cũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức triển khai thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo hướng dẫn của Bộ; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL