Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 2.314
Thông báo
Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn, thực hành trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:
Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao có Quyết định số 176/QĐ-SVHTT  về việc ban hành Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 962/KH-SVHTT ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022; Căn cứ Công văn số 1072/SVHTT-TCPC ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển và cung cấp danh mục tài liệu, nội dung ôn tập kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-SVHTT ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022;  
Căn cứ Kế hoạch số 962/KH-SVHTT ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo về việc tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau
Căn cứ Kế hoạch số 962/KH-SVHTT ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2022, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số đơn vị nói trên, cụ thể như sau:
Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Sở Y tế hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động điều trị Covid-19 tại nhà, cụ thể như sau:  
Căn cứ Kế hoạch số 2374/KH-SVHTT ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021 (đợt 2); Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức;
Ngày 27 tháng 12 năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao có Quyết định số 318/QĐ-SVHTT về việc ban hành Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021 (đợt 2)
Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Văn hóa và Thể thao thông báo nội dung ôn tập kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong kỳ xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (theo phụ lục đính kèm).
Thực hiện Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập và Công văn số 1115/ TTr- PCTN ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Thanh tra tỉnh về hướng dẫn thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập, Sở  Văn hóa và Thể thao  ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2021, cụ thể như sau:
Căn cứ Kế hoạch số 1235/KH-SVHTT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Thư viện Tổng hợp, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế năm 2021; Căn cứ Thông báo tuyển dụng số 1875/TB-SVHTT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 2374/KH-SVHTT ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số đơn vị nói trên, cụ thể như sau:
(VTH) - Căn cứ Kế hoạch số 1235/KH-SVHTT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở; Quyết định số 255/QĐ-SVHTT ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc ban hành Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật năm 2021, Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo một số nội dung cụ thể như sau:  
(VTH) - Căn cứ Kế hoạch số 1235/KH-SVHTT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tuyển dụng vào làm việc tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
VTH) - Thực hiện Kế hoạch số 1235/KH-SVHTT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Thư viện Tổng hợp, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế năm 2021; Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn, thực hành trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở, như sau:

Thực hiện Công văn số 262-CV/BTCTU ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đồng bộ hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Trưởng, phó các Phòng, Ban và tương đương thuộc Sở, ban, ngành; Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn vị thông báo để những đồng chí là cấp trưởng, phó các phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở khai lý lịch cán bộ, công chức (Mẫu 2a), sơ yếu lý lịch (mẫu 2C/TCTW-98) bằng file mềm (Được đăng tải tại địa chỉ https://svhtt.thuathienhue.gov.vn, mục Văn bản điều hành của Sở).

Hoàn thành và gửi file mềm của lý lịch và sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức qua Email: tqtminh.svhtt@thuathienhue.gov.vn trước ngày 25/8/2021.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các phòng và đơn vị triển khai thực hiện./.

(VTH) - Ngày 05/8, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Quyết định về thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021.
(VTH) - Nhằm triển khai đề án “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển du lịch”, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc thi sáng tác clip quảng bá di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế với chủ đề “Di sản Hồ Chí Minh ở Huế - Sống mãi với thời gian”.
Căn cứ Khoản 3 Điều 15 tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ, được bổ sung tại Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 05/6/2021 của UBND tỉnh về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Sở Văn hóa và Thể thao đăng tải công khai Danh sách các nghệ sĩ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trên cổng thông tin điện tử tỉnh, (danh sách bên dưới).
(VTH) - Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 892/KH-SVHTT về tổ chức cuộc thi “Sáng tác lời mới dựa trên các bài bản Ca Huế” năm 2021.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL