Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 1.009
Thông báo
Ngày 27 tháng 12 năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao có Quyết định số 318/QĐ-SVHTT về việc ban hành Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021 (đợt 2)
Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Văn hóa và Thể thao thông báo nội dung ôn tập kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp trong kỳ xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (theo phụ lục đính kèm).
Thực hiện Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập và Công văn số 1115/ TTr- PCTN ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Thanh tra tỉnh về hướng dẫn thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập, Sở  Văn hóa và Thể thao  ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2021, cụ thể như sau:
Căn cứ Kế hoạch số 1235/KH-SVHTT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Thư viện Tổng hợp, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế năm 2021; Căn cứ Thông báo tuyển dụng số 1875/TB-SVHTT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 2374/KH-SVHTT ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số đơn vị nói trên, cụ thể như sau:
(VTH) - Căn cứ Kế hoạch số 1235/KH-SVHTT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở; Quyết định số 255/QĐ-SVHTT ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc ban hành Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật năm 2021, Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo một số nội dung cụ thể như sau:  
(VTH) - Căn cứ Kế hoạch số 1235/KH-SVHTT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tuyển dụng vào làm việc tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
VTH) - Thực hiện Kế hoạch số 1235/KH-SVHTT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Thư viện Tổng hợp, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Trường Trung cấp Thể dục Thể thao Huế năm 2021; Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn, thực hành trong kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở, như sau:

Thực hiện Công văn số 262-CV/BTCTU ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đồng bộ hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Trưởng, phó các Phòng, Ban và tương đương thuộc Sở, ban, ngành; Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn vị thông báo để những đồng chí là cấp trưởng, phó các phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở khai lý lịch cán bộ, công chức (Mẫu 2a), sơ yếu lý lịch (mẫu 2C/TCTW-98) bằng file mềm (Được đăng tải tại địa chỉ https://svhtt.thuathienhue.gov.vn, mục Văn bản điều hành của Sở).

Hoàn thành và gửi file mềm của lý lịch và sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức qua Email: tqtminh.svhtt@thuathienhue.gov.vn trước ngày 25/8/2021.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các phòng và đơn vị triển khai thực hiện./.

(VTH) - Ngày 05/8, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Quyết định về thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2021.
(VTH) - Nhằm triển khai đề án “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển du lịch”, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc thi sáng tác clip quảng bá di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế với chủ đề “Di sản Hồ Chí Minh ở Huế - Sống mãi với thời gian”.
Căn cứ Khoản 3 Điều 15 tại Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ, được bổ sung tại Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 05/6/2021 của UBND tỉnh về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Sở Văn hóa và Thể thao đăng tải công khai Danh sách các nghệ sĩ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trên cổng thông tin điện tử tỉnh, (danh sách bên dưới).
(VTH) - Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 892/KH-SVHTT về tổ chức cuộc thi “Sáng tác lời mới dựa trên các bài bản Ca Huế” năm 2021.
(VTH) - Căn cứ Kế hoạch số: 1235/KH-SVHTT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc Sở năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo thông tin tuyển dụng cụ thể như sau:
(VTH) - Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 
(VHH) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1640/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021.
(VTH) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1321/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Đợt phim "Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2021".
(VTH) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú", trong đó sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú".
   Về việc xác định tuổi nghỉ hưu theo Công văn số 1004/BNV-TCBC ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nội vụ về cách xác định tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP trong năm 2021 và  Công văn số 223/LĐTBXH-BHXH ngày 28/01/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về góp ý dự thảo văn bản triển khai Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ;
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân” do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức, diễn ra trong vòng 30 ngày (từ 0h00 ngày 1/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021) trên website https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn và trên các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL