Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 4.487
Tiếp tục nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2026
Lượt đọc: 6614Thời gian: 08:41 - 18/02/2022

VHH - Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2021 -2026, ngày 15/02/2022, Ban chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh ban hành  Kế hoạch số 268/KH-BCĐ về thực hiện Phong trào trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022.

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh năm 2022 với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; thực hiện có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả phù hợp với thực tế của địa phương. Qua đó tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào “TDĐKXDĐSVH”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội đề ra trong năm 2022.

Trong đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu; khu dân cư văn hóa, tiêu biểu; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Nâng cao chất lượng Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Xây dựng các mô hình, điển hình trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn, văn minh đô thị; Nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gắn với phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử văn minh trong mỗi gia đình, dòng tộc, cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, kết hợp với nhà trường và xã hội.

Chú trọng công tác tuyên truyền theo Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “TDĐKXDĐSVH” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về truyền thông phát triển Phong trào nhằm vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia đưa Phong trào phát triển sâu rộng, bền vững, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần ổn định chính trị, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp đồng bộ, thường xuyên, linh hoạt giữa các ngành, các cấp trong việc triển khai các nội dung của Phong trào trên địa bàn tỉnh gắn với nhiệm vụ của đơn vị.

Thanh Thúy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL