Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.343

Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
Lượt đọc: 83168Thời gian: 10:27 - 10/10/2016
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 25, đường Hai Bà Trưng, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3822145.
II. Cơ cấu tổ chức:
 
* Giám đốc:
- Họ và tên: Hồ Xuân Đài
* Phó Giám đốc: 
- Họ và tên: Mai Mạnh Hà
 
III. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng tổ chức các hoạt động phát hành phim và phổ biến phim, tuyên truyền chính sách, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động dịch vụ và giải trí điện ảnh, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và hằng năm của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Thừa Thiên Huế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b. Tổ chức các hoạt động phát hành phim, phổ biến phim, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, chú trọng phục vụ nhu cầu của đồng bào ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh;

c. Tổ chức kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc, miền núi, hải đảo và lực lượng vũ trang;

d. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành về điện ảnh, hoạt động dịch vụ giải trí điện ảnh, phát hành phim, phổ biến phim phục vụ nhân dân;

e. Tổ chức các loại hình dịch vụ văn hóa và các dịch vụ khác phù hợp với tính chất, đặc điểm và điều kiện hoạt động của đơn vị, theo quy định của Nhà nước đối với loại hình đơn vị sự nghiệp có thu;

f. Hợp tác, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực điện ảnh, phát hành phim, phổ biến phim, các loại hình dịch vụ, tăng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị nhằm đẩy mạnh các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

g. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động phát hành phim và phổ biến phim, chú trọng cải tiến phương thức hoạt động của đơn vị;

h. Quản lý và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

i. Khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của đơn vị, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách chế độ đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;

k. Bảo đảm an ninh trật tự và an toàn trong khu vực cơ quan và các địa điểm, cơ sở hoạt động thuộc trách nhiệm quản lý của Trung tâm;

l. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên;

m. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a. Lãnh đạo Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng có Giám đốc và không quá hai Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

b. Các tổ chức trực thuộc gồm:

- Phòng Hành chính Tổng hợp;

- Phòng Nghiệp vụ;

- Trung tâm Điện ảnh;

- Các Rạp Chiếu phim;

- Các Đội chiếu phim lưu động.

Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tổ chức trực thuộc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng, Phó các phòng và tổ chức trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

c. Số lượng người làm việc của đơn vị được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế, số lượng người làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài số lượng người làm việc được giao, Giám đốc Trung tâm được hợp đồng thêm một số lao động để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, lái xe, tạp vụ, kỹ thuật theo nhu cầu công việc và kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt.

Việc bố trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động của đơn vị do Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng quyết định trên cơ sở căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và theo quy định của pháp luật.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL