Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 24.427

Kế hoạch Tổ chức thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập
Lượt đọc: 21417Thời gian: 08:10 - 29/11/2021

Thực hiện Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập và Công văn số 1115/ TTr- PCTN ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Thanh tra tỉnh về hướng dẫn thực hiện công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập, Sở  Văn hóa và Thể thao  ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao công tác quản lý công chức, viên chức, xác định đúng đối tượng có nghĩa vụ kê khai, tài sản, thu nhập.

- Nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, phục vụ công tác quản lý công chức, viên chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng

2. Yêu cầu

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Chủ động, tích cực triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có trách nhiệm kê khai các thông tin theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ đối với nội dung kê khai.

II. NỘI DUNG

1. Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

a) Đối tượng kê khai

- Đối tượng kê khai bổ sung: Công chức, viên chức là đối tượng có nghĩa vụ kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, trừ trường hợp đã kê khai theo đối tượng kê khai hàng năm.

- Đối tượng kê khai hàng năm:

+ Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở;

+  Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn trực thuộc Sở; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở;

+ Người giữ ngạch công chức và chức danh sau: Kế toán viên, Thanh tra viên và thủ quỹ.

b) Mẫu kê khai tài sản, thu nhập

Theo mẫu quy định tại Điều 9 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, cụ thể:

- Kê khai bổ sung: Thực hiện theo Phụ lục II ban hành kèm theo số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

- Kê khai hàng năm: Thực hiện theo Phụ lục I ban hành kèm theo số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

(Mẫu kê khai và hướng dẫn kê khai đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Ngành).

c) Thực hiện kê khai

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã kê khai.

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập có trách nhiệm kê khai theo mẫu, lập 02 bản kê khai và phải ký vào từng trang của bản kê khai gửi về Thanh tra Sở (01 bản để tổng hợp gửi Thanh tra tỉnh và 01 bản để lưu hồ sơ công chức, viên chức).

d) Thời gian kê khai

- Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải thực hiện kê khai trong vòng 10 ngày kể từ ngày danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 được phê duyệt. Trường hợp tại thời điểm kê khai, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập không thể tiến hành kê khai đúng thời hạn vì lý do khách quan, thì có thể kê khai trước hoặc sau thời điểm quy định.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai. Thanh tra Sở có trách nhiệm rà soát, kiểm tra bản kê khai của công chức thuộc Khối Văn phòng Sở. Các đơn vị nghiệp phân công viên chức thực hiện kiểm tra bản kê khai của viên chức có nghĩa vụ phải kê khai tại đơn vị. Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại. Thời hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

- Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

2. Thực hiện công khai bản kê khai

Việc công khai bản kê khai thực hiện theo thực hiện theo một trong các hình thức quy định tại Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, cụ thể:

- Hình thức công khai:

+ Đối với Khối Văn phòng Sở: Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được niêm yết tại trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao 08 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế.

+ Đối với các đơn vị sự nghiệp: chủ động lựa chọn hình thức công khai bản kê khai theo đúng quy định tại Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

- Thời gian công khai:

Bản kê khai được công khai chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày bàn giao bản kê khai cho Thanh tra tỉnh. Thời gian niêm yết bản kê khai là 15 ngày. Vị trí niêm yết phải bảo đảm an toàn, thuận tiện cho việc đọc các bản kê khai.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra Sở

- Tổng hợp, lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm theo khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP thuộc Khối Văn phòng Sở trước ngày 06/12/2021; tổng hợp, báo cáo danh sách, bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị sự nghiệp về Thanh tra tỉnh trước ngày 31/12/2021.

- Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai.

- Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập theo Điều 38 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai.

- Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Khối Văn phòng Sở.

2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của Phòng, đơn vị mình gửi về Thanh tra Sở trước ngày 06/12/2021, gửi bản kê khai tài sản, thu nhập về Thanh tra Sở trước ngày 25/12/2021.

Phổ biến đến người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập để nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này.

3. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

- Lập danh sách viên chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của đơn vị gửi về Thanh tra Sở trước ngày 06/12/2021.

- Thực hiện tiếp nhận bản kê khai tài sản thu nhập và thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ phải kê khai tại đơn vị.

- Tổng hợp và gửi bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của đơn vị về Thanh tra Sở trước ngày 25/12/2021, để tổng hợp, báo cáo Thanh tra tỉnh./.

(Các biểu mẫu có ở file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL