Ngày 12/5 sẽ diễn ra Hội thảo Văn hóa năm 2024: "Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao"
Lượt đọc: 178Thời gian: 10:27 - 09/05/2024
Ảnh minh họa

(VHH) - Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc tháng 11 năm 2021, tiếp nối nội dung Hội thảo Văn hóa năm 2022, được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề "Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao".

Hội thảo Văn hóa năm 2024 là diễn đàn để tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao về việc thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao. Trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc, Hội thảo sẽ đề xuất các giải pháp để hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa, thể thao, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tinh thần chỉ đạo của Đảng về phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Chuẩn bị tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2024: "Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao" - Ảnh 1.

Hội thảo Văn hóa năm 2024 là diễn đàn để tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao về việc thực hiện chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

Tham dự Hội thảo, dự kiến khoảng 300 đại biểu. Hội thảo cũng có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương; Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; đại diện một số doanh nghiệp, hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và liên quan tới văn hóa, thể thao.

Chuẩn bị tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2024: "Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao" - Ảnh 2.

Hội thảo Văn hóa năm 2024 với chủ đề "Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao"

Hội thảo gồm 02 phần (tham luận và thảo luận).

Phần tham luận, Hội thảo sẽ nghe phát biểu khai mạc của lãnh đạo Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, phát biểu đề dẫn của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo trung tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, báo cáo của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, tham luận của các chuyên gia về chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hoá, thể thao.

Phần thảo luận với hình thức trao đổi, thảo luận bàn tròn sẽ tập trung vào 02 nhóm nội dung chính: (1) Thực trạng quản lý, sử dụng, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao; (2) Thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển thiết chế văn hoá, thể thao.

Kết thúc 02 phần, Hội thảo sẽ nghe phát biểu của lãnh đạo Chính phủ và Phát biểu tổng kết, bế mạc Hội thảo của lãnh đạo Quốc hội.

Với việc tổ chức Hội thảo Văn hóa 2024, Ban Tổ chức hy vọng góp phần đẩy mạnh thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật cụ thể và triển khai các nguồn lực một cách thiết thực, hiệu quả để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc./.

T.N (Nguồn bvhttdl.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày