Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
Lượt đọc: 130869Thời gian: 16:07 - 05/10/2011

         (VP) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân vừa ký Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

Theo đó, Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 có mục tiêu tổng quát là nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn hóa; tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng con người có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Gắn kết và phát huy vai trò của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới.
Có 6 nội dung chương trình cần thực hiện gồm: Xây dựng "Người tốt việc tốt" và các điển hình tiên tiến; Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong giai đoạn mới; Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, ấp, bản văn hóa; tổ dân phố văn hóa; Xây dựng, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Xây dựng, công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đo thị; Thực hiện các cuộc vận động, phong trào và nội dung văn hóa gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.
Trong số 6 nội dung chương trình trên, "Xây dựng, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" do Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, khác với trước đây là do UBND tỉnh công nhận. Ngoài ra, nội dung "Xây dựng, công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" là một nội dung mới đưa vào phong trào, có tiêu chuẩn rõ ràng và do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố công nhận đạt chuẩn.
Hữu Uy
Các tin khác
Xem tin theo ngày