Ngành Văn hóa và Thể thao phát động phong trào thi đua yêu nước
Lượt đọc: 2655Thời gian: 08:56 - 12/02/2020

(VHH) - Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của địa phương và đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, là năm tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung mọi nguồn lực triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045. Với tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, ngành Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế tập trung tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2020, không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, tăng cường đoàn kết, nâng cao nhận thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, làm cho chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua không ngừng phát triển.

Bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Văn hóa và Thể thao tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045, tập trung phối hợp với các Sở, Ban, Ngành hoàn thành Bộ tiêu chí đô thị di sản đặc thù cho Thừa Thiên Huế, Đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế”.

2. Tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm, thông tin tuyên truyền trên địa bàn chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020. Đặc biệt là các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế, các hoạt động tại Festival Huế 2020... tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Tăng cường tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động chiếu bóng lưu động, trưng bày triển lãm, đưa sách báo về cơ sở phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh phát triển “Văn hóa đọc” nhằm tạo phong trào đọc sách trong toàn xã hội, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân.

3. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam, Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020.

4. Duy trì và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động và thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục  thể thao. Đầu tư kiện toàn, nâng cấp xây dựng cơ sở tập luyện, tăng cường lực lượng các đội tuyển thể thao có trình độ năng lực cao tiếp tục tham gia các giải thi đấu quốc gia và quốc tế, nâng cao thành tích và vị thế của thể thao Thừa Thiên Huế trên các đấu trường.

5. Chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và thể thao theo đúng quy định. Tập trung thực hiện tốt Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả

Với ý chí, quyết tâm mạnh mẽ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa và Thể thao tập trung thực hiện hiện quả các phong trào thi đua yêu nước, làm cho chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành thật sự đi vào chiều sâu, phù hợp với thực tiễn, tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V.

Ngân Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày