.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 43.066
Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
Lượt đọc: 106914Thời gian: 08:07 - 10/10/2014

(VHH) - Ngày 01/10/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BVHTTDL Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch".

Theo đó, Thông tư quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hồ sơ, trình tự xét và trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch". Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" là hình thức khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để ghi nhận công lao của cá nhân có quá trình cống hiến hoặc có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối tượng được xét tặng Kỷ niệm chương gồm: Cá nhân đã, đang công tác trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gọi tắt là Ngành); Cá nhân công tác ngoài Ngành có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển Ngành; Người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Ngành.

Về nguyên tắc, thời gian xét tặng Kỷ niệm chương: Kỷ niệm chương chỉ xét tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng; Bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn; Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đã được tặng Huy chương, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thể dục thể thao", Huy chương "Vì sự nghiệp Du lịch", các Huy chương, Kỷ niệm chương của ngành Văn hóa -Thông tin trước đây, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp dân số, gia đình và trẻ em" và cá nhân đang bị xem xét hoặc bị hình thức kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có liên quan đến các vụ án hình sự; Kỷ niệm chương được xét tặng 2 đợt vào tháng 3 và tháng 7 hàng năm.

Về quyền và trách nhiệm của cá nhân được tặng Kỷ niệm chương: Cá nhân đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương; Cá nhân đủ tiêu chuẩn quy định tại các điều 5,6,7 và 8 của Thông tư này được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định; Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương được nhận Giấy chứng nhận, Kỷ niệm chương và tiền thưởng theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống của Ngành, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương; Hồ sơ, quy trình đề nghị xét tặng và các điều khoản thi hành quy định chi tiết từ điều 5 đến điều 12 của Thông tư này.

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm