.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 2.567
Sở Văn hóa và Thể thao xếp vị thứ 6/21 về đánh giá chất lượng hoạt động cơ quan cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021.
Lượt đọc: 13271Thời gian: 08:47 - 28/07/2021

(VTH) - Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 27/7/2021, Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đã công bố kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương 6 tháng đầu năm 2021.

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hội đồng thẩm định của tỉnh đã tiến hành rà soát tài liệu kiểm chứng, thẩm định bảng điểm tự chấm của các đơn vị theo các tiêu chí đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2021. Sau khi tổng hợp, Sở Nội vụ thông báo kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu tác động về dịch bệnh COVID-19 diễn ra tại các tỉnh, thành trên cả nước, Ngành văn hóa và thể thao đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép, đó là: “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn” nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở cũng đã chú trọng chỉ đạo các phòng, đơn vị kịp thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao.

Tại kết quả thẩm định, chấm điểm lần này, với tổng điểm chuẩn là 42 điểm, Sở Văn hóa và Thể thao đạt 40,32 điểm và xếp vị thứ 6/21; Sở Tư pháp với số điểm 41,95/42 đạt kết quả cao nhất trong khối sở, ban, ngành.

Việc đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương là hoạt động cần thiết nhằm phát huy những mặt ưu điểm, tích cực, khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập còn là căn cứ để bình xét  thi đua, khen thưởng trong các Cụm, Khối thi đua và đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2021.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm