.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 25.301
Thành lập Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị
Lượt đọc: 69882Thời gian: 17:33 - 13/02/2017

(VHH) - Ngày 13/02/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 267/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Nhà Trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. 

Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Về cơ cấu tổ chức, Lãnh đạo Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Nghiệp vụ.

Số lượng người làm việc của Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức bàn giao và tiếp nhận tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các vấn đề có liên quan đến Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị. Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị sau khi có ý kiến bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/02/2017.

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm