.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 11.478
Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Quản lý, tổ chức biểu diễn ca Huế
Lượt đọc: 77193Thời gian: 10:24 - 10/10/2016
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 02, đường Lê Quý Đôn, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3831575, Fax: 054.3837400.
II. Cơ cấu tổ chức:
 
* Giám đốc:
- Họ và tên: La Thiên Phương
* Phó Giám đốc:
- Họ và tên: Nguyễn Hữu Đính
- Họ và tên: Dương Quốc Lập
 
 
III. Chức năng, nhiệm vụ:
 

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng thực hiện công tác quản lý và tổ chức các hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương và tại các cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ca Huế.  

Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và hằng năm của Trung tâm trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b. Quản lý, tổ chức các hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế trên sông Hương và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về tổ chức và biểu diễn ca Huế phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Nhà nước về biểu diễn nghệ thuật;

c. Quản lý, hướng dẫn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ người điều hành chương trình, diễn viên, nhạc công hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế;

d. Phối hợp với Phòng Quản lý văn hóa Sở tham mưu thẩm định về chuyên môn để đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật ca Huế; 

e. Giám sát, theo dõi suất diễn ca Huế trên sông Hương và tại các cơ sở dịch vụ du lịch;

f. Tổ chức kiểm tra, giám sát, chủ động xử lý để ngăn ngừa, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca Huế trên sông Hương và tại các cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh;

g. Phối hợp với Thanh tra Sở và các cơ quan liên quan kiểm tra, kiến nghị xử lý các tổ chức và cá nhân vi phạm quy định về hoạt động, dịch vụ biểu diễn ca Huế;

h. Phối hợp với Phòng Quản lý văn hóa Sở tham mưu xây dựng các chương trình ca Huế, trình Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định, cấp giấy phép tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật ca Huế, hướng dẫn và trực tiếp quản lý chương trình biểu diễn ca Huế trên sông Hương và tại các cơ sở dịch vụ du lịch;

i. Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu Giám đốc Sở tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nghệ sĩ nghệ nhân ca Huế, góp phần nâng cao chất lượng ca Huế trên địa bàn tỉnh;

k. Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về dịch vụ biểu diễn ca Huế;

l. Tổ chức, hướng dẫn hoạt động của các Câu lạc bộ ca Huế và tham gia các hội thi, liên hoan ca Huế; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ca Huế; 

m. Tổ chức các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ du lịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

n. Tổ chức các dịch vụ biểu diễn ca Huế, các loại hình dịch vụ văn hóa, du lịch phù hợp với tính chất, đặc điểm và điều kiện hoạt động của đơn vị theo quy định của Nhà nước đối với loại hình đơn vị sự nghiệp có thu;

o. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động theo theo thẩm quyền được phân cấp và theo quy định của Nhà nước;

p. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của Nhà nước;

q. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên;

r. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a. Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế có Giám đốc và không quá hai Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

b. Các tổ chức trực thuộc gồm:

- Phòng Hành chính Tổng hợp;

- Phòng Nghiệp vụ;

- Phòng Tổ chức biểu diễn ca Huế.

Giám đốc Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tổ chức trực thuộc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng, Phó các phòng và tổ chức trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

c. Số lượng người làm việc của đơn vị được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế, số lượng người làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài số lượng người làm việc được giao, Giám đốc Trung tâm được hợp đồng thêm một số lao động để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, tạp vụ và một số công việc khác của đơn vị theo nhu cầu và kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt.

Việc bố trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động của đơn vị do Giám đốc Trung tâm Quản lý và Tổ chức biểu diễn ca Huế quyết định trên cơ sở căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và theo quy định của pháp luật.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm