.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.479
Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao
Lượt đọc: 84875Thời gian: 15:37 - 14/07/2016
A. Thông tin liên lạc: Số 35, đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế.  Điện thoại: 054.3847232
 
B. Cơ cấu tổ chức: 
 
* Chánh Thanh tra:
             - Họ và tên: Nguyễn Văn Hà
             * Các Phó Chánh Thanh tra:
             - Họ và tên: Nguyễn Xuân Ngọc
 
C. Chức năng, nhiệm vụ:

I. Vị trí và chức năng

Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự quản lý, chỉ đạo của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và công tác nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Giám đốc Sở dự thảo các văn bản có tính pháp quy, quy định, quyết định chế độ, chính sách và mọi hoạt động về công tác thanh tra văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thanh tra văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao;

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

3. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình công tác đã được Giám đốc Sở phê duyệt và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị và cá nhân trực thuộc Sở;

4. Thanh tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân người nước ngoài ở Việt Nam hoạt động trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao trên địa bàn tỉnh;

5. Thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật;

6. Thanh tra các vụ việc do Giám đốc Sở hoặc Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao;

7. Tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền được giao và thực hiện chế độ tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

8. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Sở trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác minh, kết luận và kiến nghị Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo mà thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã giải quyết nhưng còn khiếu nại;

9. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quyết định xử lý sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật của Sở và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

10. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho thủ trưởng, thanh tra nhân dân của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở;

11. Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Sở; giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; định kỳ báo cáo Giám đốc Sở,  Thanh tra tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngành và trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở;

12. Thực hiện công tác xác minh kê khai tài sản thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận và xử lý về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi quản lý của Sở;

13. Tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với các ngành, các cấp và các cơ quan liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nội bộ ngành và trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao;

14. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, đãi ngộ; đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với thanh tra viên, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở;

15. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật;

16. Về công tác khác: Thực hiện theo sự phân công của Giám đốc Sở.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, các thanh tra viên và công chức khác.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quyết định sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quyết định theo quy định pháp luật.

4. Việc phân công nhiệm vụ, điều động, bố trí công tác đối với thanh tra viên, công chức của Thanh tra Sở do Chánh Thanh tra quyết định.

5. Biên chế của Thanh tra Sở nằm trong tổng số biên chế hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao được phân bổ hàng năm.

TTTĐT
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm