.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 45.785
Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý Di sản Văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao
Lượt đọc: 80006Thời gian: 15:37 - 14/07/2016

A. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3827975

B. Cơ cấu tổ chức:
 
             * Trưởng phòng:
- Họ và tên: Trần Tuấn Anh
 
 
C. Chức năng, nhiệm vụ:
 
I. Vị trí và chức năng

Phòng Quản lý di sản văn hóa là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước và hướng dẫn nghiệp vụ về di sản văn hóa - bao gồm di sản văn hóa vật thể và phi vật thể - trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa - bao gồm di sản văn hóa vật thể và phi vật thể - trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham mưu Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Quyết định thành lập bảo tàng cấp tỉnh, ban quản lý di tích; thành lập bảo tàng tư nhân; xếp hạng và huỷ bỏ xếp hạng bảo tàng, di tích theo thẩm quyền;

b) Phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh;

c) Phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt theo quy định của pháp luật, sau khi có văn bản thẩm định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương sau khi được phê duyệt;

4. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương; cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài;

5. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử ở địa phương;

6. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh ở địa phương;

7. Tham mưu Giám đốc Sở thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức thực hiện tu sửa cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

8. Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh ở địa phương có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

9. Tham mưu Giám đốc Sở tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dõi, giám sát việc thực hiện nội dung giấy phép khai quật ở địa phương;

10. Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích, bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân…là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương;

11. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức, chỉ đạo việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật; tổ chức đăng ký và quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân ở địa phương; cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật của cơ sở giám định cổ vật tại địa phương;

12. Tham mưu Giám đốc Sở xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương;

13. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn; quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản và các văn bản pháp luật liên quan, xây dựng kế hoạch phát triển các hoạt động bảo tồn, bảo tàng trên địa bàn toàn tỉnh.

14. Về công tác khác: Thực hiện theo sự phân công của Giám đốc Sở.

III. Tổ chức và biên chế

1. Phòng Quản lý di sản văn hóa có Trưởng phòng, không quá hai Phó Trưởng phòng và một số công chức nghiệp vụ.

2. Các bộ phận chuyên môn:

a) Bộ phận quản lý di sản văn hóa vật thể;

b) Bộ phận quản lý di sản văn hóa phi vật thể;

c) Bộ phận quản lý nghiệp vụ bảo tàng.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Quản lý di sản văn hóa do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quyết định theo quy định hiện hành của Nhà nước về công tác cán bộ.

4. Việc phân công nhiệm vụ, bố trí công tác đối với công chức Phòng Quản lý di sản văn hóa do Trưởng phòng quyết định.

5. Biên chế của Phòng Quản lý di sản văn hóa nằm trong tổng số biên chế hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao được phân bổ hằng năm.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

TTTĐT
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm