.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 42.263
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương
Lượt đọc: 114531Thời gian: 14:44 - 12/03/2013

         (VP) - Ngày 19 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP được sửa đổi như sau:
"Cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị (trừ các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này)".
Bên cạnh đó, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP còn bổ sung đối tượng áp dụng trong Bảng 2 "Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước" ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.
Nghị định số 17/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2013. Chế độ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm 2012.
TH
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm