.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 2.368
Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ chức - Pháp chế Sở Văn hóa và Thể thao
Lượt đọc: 86742Thời gian: 15:37 - 14/07/2016
 A. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3824159
B. Cơ cấu tổ chức:
 
* Trưởng phòng TCCB:
- Họ và tên: Hoàng Thị Kim Oanh
 
C. Chức năng, nhiệm vụ:
 

I. Vị trí và chức năng

Phòng Tổ chức - Pháp chế là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật và pháp chế của ngành Văn hóa và Thể thao.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thẩm định và trình Giám đốc Sở quyết định việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

2. Tham mưu Giám đốc Sở theo dõi, xây dựng và tổ chức quản lý các đề án về tổ chức bộ máy, phân bổ biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Sở;

3. Tham mưu Giám đốc Sở trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ; bố trí sử dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái; chuyển ngạch, nâng ngạch đối với công chức, xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức; nâng lương, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung; nghỉ hưu, thôi việc; kỷ luật, chấm dứt hợp đồng làm việc và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc diện Sở Văn hoá và Thể thao quản lý theo quy định của Nhà nước;

4. Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước đáp ứng nhu cầu về chuyên môn nghiệp vụ và nhiệm vụ chính trị của ngành Văn hóa và Thể thao;

5. Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức; trực tiếp tổ chức thực hiện theo quy trình về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm đối với các chức danh do Giám đốc Sở bổ nhiệm và đề nghị cấp trên bổ nhiệm;

6. Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác tuyển dụng, là cơ quan thường trực của Hội đồng Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Hội đồng sơ tuyển công chức của Sở;

7. Quản lý hồ sơ, theo dõi công tác đánh giá, nhận xét, phân loại công chức, viên chức và kiểm tra, giám sát công tác quản lý hồ sơ, đánh giá, nhận xét, phân loại công chức, viên chức của các đơn vị trong ngành;

8. Tham mưu Giám đốc Sở quyết định phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo quy định của pháp luật;

9. Tổ chức kiểm tra việc bố trí, sắp xếp, sử dụng, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

10. Phòng Tổ chức - Pháp chế có nhiệm vụ phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện công tác thi đua khen thưởng và công tác pháp chế;

11. Tham mưu Giám đốc Sở về công tác sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề và đột xuất về công tác tổ chức cán bộ của ngành Văn hóa và Thể thao;

12. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo chỉ đạo của Giám đốc Sở;

13. Về công tác khác: Thực hiện theo sự phân công của Giám đốc Sở.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Phòng Tổ chức - Pháp chế có Trưởng phòng, không quá hai Phó Trưởng phòng và một số công chức nghiệp vụ.

2. Các bộ phận chuyên môn:

a) Bộ phận tổ chức biên chế;

b) Bộ phận công chức viên chức;

c) Bộ phận pháp chế.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Pháp chế do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

4. Việc phân công nhiệm vụ, bố trí công tác đối với công chức của Phòng Tổ chức - Pháp chế do Trưởng phòng quyết định.

5. Biên chế của Phòng Tổ chức - Pháp chế nằm trong tổng số biên chế hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao được phân bổ hằng năm.

 

TTTĐT
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm