.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 43.360
Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình Sở Văn hóa và Thể thao
Lượt đọc: 80635Thời gian: 15:37 - 14/07/2016

A. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3831624

B. Cơ cấu tổ chức:
 
* Trưởng phòng:
- Họ và tên: Lê Thùy Chi
* Phó Trưởng phòng:
- Họ và tên: Đồng Hữu Uy
 
C. Chức năng, nhiệm vụ:

I. Vị trí và chức năng

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước và hướng dẫn nghiệp vụ về văn hóa và gia đình trên các lĩnh vực: Văn hóa, văn nghệ quần chúng, thông tin cổ động, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống gia đình và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác văn hóa, văn nghệ quần chúng:

a) Tham mưu Giám đốc Sở soạn thảo và ban hành các văn bản quản lý nhà nước và hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh, theo dõi, hướng dẫn thực hiện Quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và hoạt động văn nghệ quần chúng nơi công cộng;

b) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về công tác văn hóa, văn nghệ quần chúng, hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ của các chức danh công chức, viên chức trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ quần chúng;

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở ký kết liên tịch và tổ chức các hoạt động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh về văn hóa, văn nghệ quần chúng;

d) Phối hợp với các phòng thuộc Sở và đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ công tác tại các Trung tâm Văn hóa Thông tin, Nhà văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã về công tác văn hóa, văn nghệ quần chúng;

đ) Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và các mô hình, điển hình về công tác văn hóa, văn nghệ quần chúng và xây dựng phong trào cơ sở.

2. Về công tác thông tin cổ động:

a) Tham mưu Giám đốc Sở soạn thảo, ban hành các văn bản về quản lý nhà nước và hướng dẫn hoạt động thông tin cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh;

b) Phối hợp với các phòng thuộc Sở và đơn vị liên quan, tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và các nhiệm vụ cụ thể về công tác thông tin cổ động ở cơ sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp nội dung, tài liệu tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội ở cơ sở, đặc biệt là trong dịp tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước và địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Về xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở:

a) Tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa trên địa bàn theo quy chế mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Tham mưu Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo, quản lý, theo dõi, hướng dẫn tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống; công tác xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh;

c) Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy chế và các văn bản chỉ đạo, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về tổ chức phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh;

d) Tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Thừa Thiên Huế; thực hiện chức năng là Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh theo Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định, xếp hạng các Trung tâm Văn hóa Thông tin, Nhà văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các ngành, đoàn thể, các thiết chế văn hóa thông tin ở cơ sở, thẩm định và kiểm tra việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án đầu tư về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh;

e) Phối hợp với các phòng thuộc Sở và đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cho cán bộ công tác tại các Trung tâm Văn hóa Thông tin, Nhà văn hóa tỉnh, thành phố, thị xã, huyện, các phường, xã, thị trấn và cán bộ làm công tác văn hóa thông tin từ tỉnh đến cơ sở.

4. Về công tác gia đình:

a) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình;

b) Tham mưu Giám đốc Sở triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;

c) Tổ chức thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình;

d) Tham mưu Giám đốc Sở thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật;

đ) Tham mưu Giám đốc Sở cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

e) Phối hợp với các phòng thuộc Sở tham mưu Giám đốc Sở quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án do trung ương, tỉnh đầu tư liên quan đến lĩnh vực gia đình, bao gồm cả dự án nước ngoài và của các tổ chức phi chính phủ;

g) Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất việc thực hiện kế hoạch hằng năm về công tác gia đình và hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình;

h) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình cho cán bộ văn hóa các cấp.

5.  Về các công tác khác: Thực hiện theo sự phân công của Giám đốc Sở.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình có Trưởng phòng, không quá hai Phó Trưởng phòng và một số công chức nghiệp vụ.

2. Các bộ phận chuyên môn:

a) Bộ phận văn hóa, văn nghệ quần chúng và thông tin cổ động;

b) Bộ phận xây dựng đời sống văn hóa cơ sở;

c) Bộ phận công tác gia đình.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

4. Việc phân công nhiệm vụ, bố trí công tác đối với công chức của Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình do Trưởng phòng quyết định.

5. Biên chế của Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình nằm trong tổng số biên chế hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao được phân bổ hằng năm.

5.  Về các công tác khác:  Thực hiện  theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

TTTĐT
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm