.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 22.878
Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 52066Thời gian: 17:53 - 07/04/2017
I. Thông tin liên lạc: Cơ sở 1: Số 01, đường Hà Huy Tập, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3814468, Fax: 0234.3814851. Cơ sở 2:  Số 02, đường Lê Quý Đôn, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3810022, Fax: 0234.3810401
II. Cơ cấu tổ chức:
* Giám đốc:
- Họ và tên: Trần Thanh Tuấn
* Phó Giám đốc:
- Trần Hữu Thành
- Nguyễn Hữu Hiếu
- Trần Anh Tuấn
III. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng đào tạo vận động viên, hướng dẫn viên, trọng tài các môn thể thao dưới nước; tổ chức và phục vụ các hoạt động tổ chức thi đấu thể dục thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp và tổ chức các giải thể dục thể thao quần chúng, tổ chức các lễ hội, các sự kiện văn hóa và thể dục thể thao khi được giao nhiệm vụ hoặc theo các chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu trên cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và hằng năm của  đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.2. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án phát triển thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp thuộc các bộ môn thể thao dưới nước, phát triển các môn thể thao hiện tại và hình thành, phát triển các môn thể thao mới theo mô hình Nhà nước đầu tư một phần kinh phí;

2.3. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục văn hóa, chính trị, tư tưởng, đạo đức cho huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài thể dục thể thao các môn thể thao dưới nước sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt;

2.4. Tham mưu Giám đốc Sở thành lập các đội tuyển thể thao dưới nước tham dự các Đại hội Thể dục thể thao, các sự kiện thể dục thể thao, các giải thể thao quốc gia, quốc tế; bảo đảm an toàn cho huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài;

2.5. Tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu phát triển thể dục thể thao khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.6. Chủ động đề xuất xây dựng kế hoạch tập huấn, thi đấu trong nước, quốc tế đối với các môn thể thao dưới nước theo chương trình tập huấn thi đấu Quốc gia và quốc tế;

2.7. Tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao cấp Tỉnh; đăng cai hoặc phối hợp tổ chức các giải thi đấu, Đại hội thể dục thể thao quốc gia, khu vực, châu lục sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

2.8. Tổ chức thực hiện chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên thuộc các bộ môn thể thao dưới nước khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật;

2.9. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp trong và ngoài nước trong công tác phát triển thể dục thể thao khi được các cấp có thẩm quyền cho phép;

2.10. Tổ chức việc ứng dụng khoa học, công nghệ và y học; phối hợp nghiên cứu các đề tài khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao khi được phê duyệt; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đối với cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, và những người làm công tác thể dục, thể thao khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định;

2.11. Hỗ trợ địa điểm và dụng cụ tập luyện thể dục thể thao đang quản lý phục vụ nhu cầu đào tạo và huấn luyện vận động viên thành tích cao của các đơn vị trong ngành;

2.12. Tổ chức các hoạt động tập luyện thể dục thể thao, xây dựng phong trào thể dục thể thao quần chúng theo sự phân công của cấp trên hoặc phối hợp với các đơn vị, địa phương trong tỉnh; hướng dẫn đối với cơ sở về nghiệp vụ thể dục thể thao;

2.13. Tổ chức thực hiện kế hoạch, hoạt động thể dục thể thao; các loại hình và hình thức hoạt động lễ hội, văn hóa, hội chợ, triển lãm, các sự kiện văn hóa và thể dục thể thao theo yêu cầu của ngành, của tỉnh hoặc theo chương trình phối hợp với các đơn vị, địa phương trong tỉnh;

2.14. Tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động dịch vụ thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật, lễ hội và các loại hình dịch vụ khác để tăng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị sau khi có sự đồng ý của Giám đốc Sở; vận động, tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân nhằm phát triển sự nghiệp thể dục thể thao;

2.15. Phối hợp các trường học, ngành giáo dục các tổ chức thực hiện chương trình phổ cập bơi phòng chống tai nạn cho trẻ em;

2.16. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, cán bộ làm công tác thể dục thể thao; thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, cán bộ làm công tác thể dục thể thao, lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của UBND Tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao;

2.17. Quản lý tài chính, tài sản, khai thác sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

2.18. Đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực nhà thi đấu, khu vực cơ quan và các khu vực hoạt động thi đấu thể dục thể thao do đơn vị tổ chức và thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị;

2.19. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên;

2.20. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá hai Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Các tổ chức trực thuộc gồm:

- Phòng Tổ chức Hành chính;

- Phòng Nghiệp vụ Tổ chức thi đấu;

- Phòng Huấn luyện - Quản lý vận động viên.

Giám đốc Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tổ chức trực thuộc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Trưởng, Phó các phòng và tổ chức trực thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

4. Số lượng người làm việc của Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vị hoạt động và nằm trong tổng số biên chế, số lượng người làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài số lượng người làm việc được giao, Giám đốc Trung tâm được hợp đồng thêm một số lao động theo quy định của pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ và bảo vệ, lái xe, tạp vụ, kỹ thuật điện, âm thanh, ánh sáng… sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt.

Việc bố trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động của đơn vị do Giám đốc Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định trên cơ sở căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và theo quy định của pháp luật.

 

QT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm