.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 8.455
Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế
Lượt đọc: 79009Thời gian: 10:55 - 10/10/2016
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 23, đường Nhật Lệ, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3539435, Fax: 0234.3516902.
II. Cơ cấu tổ chức:
* Phó Giám đốc phụ trách:
- Họ và tên: Nguyễn Đình Dũng.
* Phó Giám đốc:
- Họ và tên: Phạm Thị Kim Oanh.
- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Linh.
III. Chức năng, nhiệm vụ:
1. Vị trí và chức năng

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng nghiên cứu, bảo tồn, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống ca Huế và ca kịch Huế, dàn dựng và tổ chức biểu diễn các chương trình ca Huế, các vở diễn ca kịch Huế, các chương trình ca múa nhạc phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân và du khách, phục vụ công tác đối ngoại và giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật; thực hiện chức năng tổ chức các hoạt động dịch vụ về biểu diễn ca Huế.

Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Trình Giám đốc Sở quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn và hằng năm của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b. Nghiên cứu sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật ca Huế, ca kịch Huế, phối hợp nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật dân gian, truyền thống của vùng đất Thừa Thiên Huế;

c. Tổ chức các hoạt động phục dựng, chuyển thể, biên soạn, sáng tác, dàn dựng các chương trình ca Huế, các vở diễn ca kịch Huế phục vụ cho công tác biểu diễn và các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiêm vụ được giao;

d. Dàn dựng các chương trình ca múa nhạc tổng hợp, ca múa nhạc dân tộc và hiện đại theo định hướng phát triển của nghệ thuật truyền thống dân tộc, nghệ thuật ca kịch Huế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát;

e. Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nhân dân và du khách; đưa các chương trình nghệ thuật về cơ sở phục vụ cán bộ, chiến sĩ, đồng bào vùng sâu, vùng xa theo kế hoạch và chỉ tiêu được Sở giao;

f. Thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, quảng bá và giới thiệu về văn hóa nghệ thuật Huế với công chúng, bạn bè trong nước và quốc tế;

g. Đầu tư xây dựng, nâng cao các vở diễn ca kịch Huế, các chương trình nghệ thuật tổng hợp có chất lượng tốt để tham gia các liên hoan, hội thi, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc và khu vực, tham gia các kỳ Festival Huế, phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa trong tỉnh, trong nước và biểu diễn ở nước ngoài khi có yêu cầu;

h. Tổ chức và phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và tài năng nghệ thuật đối với cán bộ, viên chức, diễn viên, nhạc công của Nhà hát, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao;

i. Tổ chức các hoạt động dịch vụ biểu diễn ca Huế; các chương trình ca múa nhạc có thu tiền và các hoạt động giao lưu văn hóa của các ngành, các địa phương, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, theo quy định của pháp luật;

k. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định của Nhà nước;

l. Quản lý tài sản, tài chính được giao và các nguồn thu khác theo quy định của Nhà nước;

m. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên;

n. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a. Lãnh đạo Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế có Giám đốc và không quá hai Phó Giám đốc.

Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Nhà hát, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về kết quả nhiệm vụ được giao.

b. Các tổ chức trực thuộc gồm:

- Phòng Hành chính Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch Tài chính;

- Phòng Nghiệp vụ;

- Phòng Tổ chức biểu diễn;

- Đoàn Ca kịch Cố đô Huế;

- Đoàn Ca múa nhạc Hương Giang.

Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tổ chức trực thuộc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà hát được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó các phòng và tổ chức trực thuộc Nhà hát do Giám đốc Nhà hát quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

c. Số lượng người làm việc của đơn vị được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế, số lượng người làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Ngoài số lượng người làm việc được giao, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế có thể hợp đồng thêm một số lao động để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, lái xe, tạp vụ, kỹ thuật điện, âm thanh, ánh sáng và một số diễn viên theo nhu cầu và kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt.

Việc bố trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động của đơn vị do Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế quyết định trên cơ sở căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và theo quy định của pháp luật.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm