.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 42.410
Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Văn hóa và Thể thao
Lượt đọc: 82048Thời gian: 15:37 - 14/07/2016

A. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 08, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3825192

B. Cơ cấu tổ chức:
  
* Trưởng phòng:
- Họ và tên: Phạm Đăng Khánh
* Phó Trưởng phòng
- Họ và tên: Trương Thị Thanh Uyên
  
C. Chức năng, nhiệm vụ:

I. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính kế toán, xây dựng cơ bản của ngành Văn hóa và Thể thao và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch:

a) Tham mưu Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chiến lược của ngành và quy hoạch về các lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trình UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt;

b) Tham mưu Giám đốc Sở quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng quy hoạch và thực hiện quy hoạch về văn hóa, thể thao đã được phê duyệt của các đơn vị trong và ngoài ngành;

c) Phối hợp với các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở, tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn gắn với kế hoạch tài chính của ngành Văn hóa và Thể thao theo từng quý, 6 tháng, hằng năm và từng thời kỳ ngắn hạn, dài hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Phối hợp với các phòng thuộc Sở, tham mưu Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch hoạt động hoạt động chuyên môn, gắn với kế hoạch tài chính của đơn vị theo từng quý, 6 tháng và hằng năm; giúp Giám đốc Sở rà soát, thẩm định và đề xuất phê duyệt kế hoạch hoạt động của các đơn vị thuộc Sở theo định hướng, kế hoạch của ngành, của tỉnh và theo quy định của pháp luật;

đ) Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của ngành và của các đơn vị thuộc Sở;

e) Tham mưu Giám đốc Sở trong việc phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, dự toán ngân sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên giao cho ngành Văn hóa và Thể thao trong từng năm, từng thời kỳ, giai đoạn và công việc cụ thể;

g) Phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu Giám đốc Sở tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và đề xuất cử cán bộ đi đào tạo dài hạn để thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch của ngành.

2. Về công tác tài chính kế toán:

a) Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác thu thập, xử lý, thống kê số liệu kinh tế, tài chính, kế toán, lập báo cáo kế hoạch, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê gửi các ngành chức năng theo quy định của pháp luật;

b) Tham mưu Giám đốc Sở kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán, kế hoạch ngân sách được duyệt, việc thu chi tài chính, thực hiện nghĩa vụ ngân sách, thanh toán công nợ; kiểm tra, quản lý, hướng dẫn thực hiện quy định của nhà nước về việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của các đơn vị thuộc Sở; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán;

c) Tham mưu Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo, điều hành các đơn vị, các bộ phận liên quan thuộc Sở cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu, tài liệu về tài chính kế toán của đơn vị phục vụ cho công tác giám sát tài chính của Sở Văn hóa và Thể thao và của các ngành chức năng theo quy định của pháp luật;

d) Giúp Giám đốc Sở trong việc phân tích thông tin, số liệu thực hiện kế hoạch, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định về tài chính của Giám đốc Sở;

đ) Phối hợp và thống nhất ý kiến bằng văn bản với các đơn vị liên quan trong việc tham mưu Giám đốc Sở quyết định bổ nhiệm, điều động, thuyên chuyển, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với những người phụ trách công tác kế toán của các đơn vị thuộc Sở.

3. Về công tác xây dựng cơ bản:

a) Tham mưu Giám đốc Sở trong việc xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt; triển khai, theo dõi thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trong ngành triển khai thực hiện các dự án đầu tư về các công trình xây dựng cơ bản; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đôn đốc việc tổ chức thực hiện dự án đúng kế hoạch, tiến độ và theo quy định của pháp luật.

4. Về công tác khác: Thực hiện theo sự phân công của Giám đốc Sở.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính có Trưởng phòng, không quá hai Phó Trưởng phòng và một số công chức nghiệp vụ.

2. Các bộ phận chuyên môn:

a) Bộ phận Quy hoạch, Kế hoạch và Xây dựng cơ bản;

b) Bộ phận Tài chính Kế toán.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quyết định theo quy định hiện hành của Nhà nước về công tác cán bộ.

4. Việc phân công nhiệm vụ, bố trí công tác đối với công chức của phòng Kế hoạch - Tài chính do Trưởng phòng quyết định.

5. Biên chế của Phòng Kế hoạch - Tài chính nằm trong tổng số biên chế hành chính của Sở Văn hóa và Thể thao được phân bổ hằng năm.

 

TTTĐT
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm