.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 4.519
Kế hoạch "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 46082Thời gian: 17:18 - 30/06/2015

(VHH) - Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 8/5/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải nội dung của Kế hoạch như sau:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

              UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                 Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
   -----------------------------                            ------------------------------    
        Số:   56 /KH-UBND             Thừa Thiên Huế, ngày 8 tháng 5 năm 2014
 
 
KẾ HOẠCH
 
Thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình
mặt đất giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" và Quyết định 1671/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt “Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất”;

Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-BTTTT ngày 05 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013 – 2015;  

Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 về việc triển khai thực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với một số nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện truyền thông có hiệu quả chính sách của Nhà nước về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các ngành, các cấp trong hoạt động chuyển đổi công nghệ số, tạo sự quan tâm của các cấp, ngành, các tổ chức xã hội và sự tham gia của người dân.

b) Tăng thời lượng thông tin trên các phương tiện thông tin báo chí về các vấn đề liên quan đến phát thanh, truyền hình nói chung và truyền hình số mặt đất nói riêng.

c) Thông tin kịp thời, chính xác, sinh động, thuyết phục về mục tiêu, nội dung, lộ trình thực hiện và tình hình triển khai số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất trên phạm vi toàn tỉnh.

d) Phát huy ưu thế của các loại hình, thể loại báo chí để đạt chất lượng, hiệu quả cao trong công tác thông tin, tuyên truyền.

2. Yêu cầu

a) Đến năm 2016, hầu hết lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các Sở, ban, ngành; lãnh đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình; cán bộ phụ trách thông tin cơ sở; lãnh đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, nhập khẩu, sản xuất, phân phối thiết bị truyền hình hiểu biết đầy đủ về sự cần thiết, mục tiêu và nội dung của Kế hoạch.

b) Theo lộ trình số hóa truyền hình mặt đất đã được phê duyệt, thời điểm 01 năm trước khi chấm dứt truyền hình tương tự trên địa bàn, hầu hết cán bộ thông tin cơ sở; phóng viên báo chí thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; nhân viên bán thiết bị truyền hình tại các cửa hàng điện máy được tập huấn và nắm rõ về lợi ích, nội dung, yêu cầu và kiến thức cơ bản của việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

c) Theo lộ trình số hóa truyền hình mặt đất đã được phê duyệt, thời điểm 06 tháng trước khi chấm dứt truyền hình tương tự trên địa bàn, hầu hết số hộ dân có máy thu hình tại địa phương được phổ biến và nắm được thông tin cần thiết về việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Nêu bật lợi ích của người dân, của doanh nghiệp và của Nhà nước khi thực hiện thành công chuyển đổi công nghệ truyền hình tương tự sang công nghệ truyền hình số.

2. Phổ biến thông tin cần thiết về thời gian, thời điểm chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự trên từng địa bàn, hướng dẫn người dân phương thức thu, xem truyền hình số và các phương thức khác như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh.

3. Phổ biến rộng rãi các chính sách và chương trình hỗ trợ của Nhà nước cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai lộ trình chuyển đổi số hóa tại từng địa phương, địa bàn.

4. Thông tin, tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện quan trọng liên quan đến hoạt động số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; các phương tiện quảng cáo tại nơi đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng và các hoạt động văn hóa, thông tin cơ sở.

2. Tổ chức phát sóng thường xuyên vào thời gian thích hợp trên đài phát thanh-truyền hình, các đài truyền thanh nhằm thông báo về thời điểm, lộ trình kết thúc truyền hình tương tự để chuyển sang truyền hình số tại địa phương.

3. Xây dựng hệ thống thông tin (điện thoại, hộp thư, trang thông tin điện tử...) hỗ trợ cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, người dân thực hiện việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

4. Yêu cầu các quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và phân phối thiết bị thu, phát truyền hình; các quảng cáo, giới thiệu dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình phải kèm theo thông tin về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

5. Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất để nâng cao nhận thức và khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia thực hiện.

IV. KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Kế hoạch thông tin, tuyên truyền năm 2014: Phân công nhiệm vụ và kế hoạch triển khai tại phụ lục 1 “Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất năm 2014”.

2. Kế hoạch thông tin, tuyên truyền năm 2015: Phân công nhiệm vụ và kế hoạch triển khai tại phụ lục 2 “Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất năm 2015”.

3. Kế hoạch thông tin, tuyên truyền năm 2016: Phân công nhiệm vụ và kế hoạch triển khai tại phụ lục 3 “Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất năm 2016”.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện từ nguồn Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương. Tổng kinh phí giai đoạn 2014-2016 dự kiến 410.000.000 đồng (Bốn trăm mười triệu đồng)

1. Kinh phí thực hiện năm 2014: Kinh phí dự kiến 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)

2. Kinh phí thực hiện năm 2015: Kinh phí dự kiến 50.000.000 đồng (Năm mưoi triệu đồng)

3. Kinh phí thực hiện năm 2016: Kinh phí dự kiến 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan trên địa bàn tổng hợp báo cáo về kế hoạch tuyên truyền: “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" của Chính phủ và Kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của tỉnh để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Phối hợp và chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" của Chính phủ và Kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của tỉnh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện công tác giám sát, đánh giá những kết quả đạt được và chưa đạt được.

c) Xây dựng dự toán chi tiết kinh phí Kế hoạch tuyên truyền "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí và thẩm định dự toán ngân sách hàng năm cho các cơ quan, đơn vị tham gia tuyên truyền “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" của Chính phủ và Kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của tỉnh.

3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế

a) Phối hợp, chỉ đạo các Đài Truyền thanh truyền hình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước trong việc triển khai thực hiện Đề án.

b) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

a) Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên sóng phát thanh, truyền hình về chủ trương thực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020".

c) Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh có kế hoạch cụ thể xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, tăng cường đưa tin, xây dựng chuyên đề, phóng sự,... tuyên truyền trên báo in, báo điện tử những nhưng nội dung liên quan việc tổ chức thực hiện "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020".

Căn cứ Kế hoạch này, UBND cấp huyện và các sở, ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao cụ thể hóa các nội dung để triển khai thực hiện kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:                                                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TVTU, TT.HĐND tỉnh;                                                        KT.CHỦ TỊCH
- CT và PCT Ngô Hòa;                                                       PHÓ CHỦ TỊCH
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND huyện, TX, TP Huế;
- CVP; PCVP: Đoàn Thành Vinh;
- Các  cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;                               (đã ký)
- Lưu: VT, VX.
 
 
                                                                                               Ngô Hòa
Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm