.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 8.367
10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lượt đọc: 36484Thời gian: 16:42 - 28/02/2011

Năm 2011 toàn ngành tập trung "Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bám sát thực tiễn, giải quyết tích cực những hạn chế, bức xúc, tạo chuyển biến mới trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình".

Sáng ngày 25/02/2011, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt - Xô, Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2011 đã được tổ chức. Sau 1,5 ngày làm việc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng cờ thi đua của Bộ cho các đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2010, trong đó có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tổng kết tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp, đồng thời sẽ tiếp thu những kiến nghị, đề xuất, sáng kiến của các đơn vị, địa phương, cá nhân, sớm xử lý và chỉ đạo xử lý các vấn đề theo thẩm quyền. Tại Hội nghị, Bộ trưởng đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 trên cơ sở chỉ đạo chung của toàn Ngành năm 2011: "Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bám sát thực tiễn, giải quyết tích cực những hạn chế, bức xúc, tạo chuyển biến mới trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình", Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tổ chức quán triệt, xây dựng, thực hiện tốt Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 02/NQ-CP Nghị quyết số 11/NQ-CP. Trong đó, cần nghiêm túc thực hiện các điểm sau: triển khai các chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá để đảm bảo kiềm chế lạm phát, tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh; thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên. Các đơn vị trong toàn ngành báo cáo về Bộ danh mục các hoạt động tiết kiệm chi và số tiền tiết kiệm cụ thể trong tháng 3/2011. Tạm dừng trang bị mới ô tô, điều hoà nhiệt độ, thiết bị văn phòng, giảm tối đa chi phí điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu…; không bố trí kinh phí cho các hoạt động chưa thực sự cấp bách. Thực hiện tiết kiệm giảm tối đa chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, đi công tác trong và ngoài nước…; chưa khởi công các công trình, dự án mới sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, trừ các dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai cấp bách và các dự án trọng điểm quốc gia và các dự án được đầu tư từ nguồn vốn ODA. Báo cáo Bộ trong tháng 3 danh mục các dự án cắt giảm đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước; các doanh nghiệp nhà nước của Ngành tiếp tục tái cơ cấu, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, đổi mới quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm giá sản phẩm hàng hoá, dịch vụ ở mức hợp lý. Các Tổng cục, các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong Ngành, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch, góp phần vào phát triển kinh tế và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ; thực hiện nghiêm túc các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham gia các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo ở địa phương thông qua các dự án phát triển du lịch gắn với xoá đói giảm nghèo. Có các hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch cho báo chí, nhất là những vấn đề của Ngành mà dư luận quan tâm.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên tất cả các lĩnh vực. Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về công tác xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách, các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong chương trình xây dựng pháp luật năm 2011 và các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng CP, Ban Bí thư, Bộ Chính trị, đảm bảo đúng kế hoạch và thời gian quy định; Tiếp tục hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới"; Đề án tổng thể nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; Đề án phát triển gia đình Việt Nam bền vững, phát triển và phát huy văn hoá Việt Nam. Có kế hoạch chủ động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020; Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020; Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Triển khai xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt trong Quý I năm 2011 kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2011-2015; Tiến hành sơ kết việc thực hiện Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch: phát hiện những vướng mắc, những bất cập, trùng chéo, đề xuất những giải pháp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngành.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực thi các chính sách, giải pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực hoạt động chuyên ngành; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh những sai phạm theo quy định của pháp luật. Chú trọng công tác bảo tồn, tôn tạo, tư liệu hóa và phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các bảo tàng, di tích, gắn kết chặt chẽ với việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 09/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao công tác quản lý và tổ chức lễ hội; đẩy mạnh thực hiện và nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học-Nghệ thuật, xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú.

Chuẩn bị lực lượng, tham gia thi đấu đạt thành tích tốt tại SEA Games 26 (2011), vòng loại Olympic (2012) và ASIAD 17 (2014); tổ chức và tham gia thi đấu tốt các giải thể thao trong nước và quốc tế, chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 7 tại Nam Định (2014).

Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch quốc gia, chương trình hành động quốc gia về du lịch; tăng cường chỉ đạo, phối hợp xây dựng quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đặc biệt là tại các vùng du lịch trọng điểm, các tỉnh miền núi có tiềm năng du lịch, đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch, từng bước đưa du lịch Việt Nam trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội. Tổ chức phổ biến Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các đề án lớn về phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quan tâm đến phát triển du lịch biển, đảo trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng. Hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Tăng cường tổ chức các hoạt động khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch mang tính liên vùng, liên quốc gia. Thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp tăng cường liên kết liên doanh trong phát triển du lịch trong nước và nước ngoài.

Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2011 tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ; phấn đấu đón 5,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 30 triệu lượt khách du lịch nội địa, thu nhập du lịch đạt trên 110 nghìn tỷ đồng.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hoá ở trong và ngoài nước, giới thiệu các giá trị văn hóa Việt Nam ra nước ngoài, tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia gắn với phát triển du lịch và vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Trình Chính phủ đề án triển khai xây dựng các Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại các quốc gia được lựa chọn, đồng thời có lộ trình phát triển hệ thống các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Ngành. Rà soát, tổng kết việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và đội ngũ nhân lực, kiến nghị những vấn đề cần tiếp tục điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phạm vi trách nhiệm được giao; Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

TL
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm