.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 8.016
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương lần thứ năm, khóa XII
Lượt đọc: 40973Thời gian: 22:45 - 24/08/2017

(VHH) - Ngày 24/8/2017, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh (41A Hùng Vương, TP. Huế), Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ năm, khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Tại hội nghị, gần 250 cán bộ, đảng viên, cán bộ, công nhân viên trong ngành Văn hóa và Thể thao được nghe đồng chí Phan Công Tuyên , Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Đồng thời trong nội dung truyền đạt, đồng chí cũng nêu một số định hướng cơ bản, những nội dung mới cần đẩy mạnh tuyên truyền, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm mỗi cá nhân, đơn vị.

Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) là tiền đề quan trọng, vì vậy từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình của đơn vị mình. Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để triển khai thực hiện tốt nội dung tại các Nghị quyết, từng tổ chức cơ sở đảng phải xây dựng chương trình trọng tâm, xác định lộ trình và phân công cụ thể trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, cùng góp phần xây dựng xã hội phát triển nhanh và bền vững theo hướng mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm