.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 37.469
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thông qua hai Nghị quyết quan trọng về văn hóa, du lịch và khoa học, công nghệ
Lượt đọc: 22186Thời gian: 10:54 - 07/11/2011

         (VP) - Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra từ ngày 31/10 đến 01/11/2011 đã thông qua hai nghị quyết quan trọng về văn hóa - du lịch và khoa học - công nghệ, trong đó nêu rõ quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành một trong những trung tâm văn hóa, du lịch, khoa học và công nghệ của cả nước.

Sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (Khóa XII) về thực hiện Kết luận Trung ương 10 (khóa IX), tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, hoạt động văn hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những chuyển biến tích cực. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn được quan tâm cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Tỉnh đã chú trọng tuyên truyền, quảng bá văn hóa Huế, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các dịp lễ, hội của quê hương, đất nước; các thiết chế văn hóa từng bước được nâng cấp, xây mới. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đi vào chiều sâu. Công tác bảo tồn di tích cố đô Huế, di tích lịch sử cách mạng... được chú trọng. Đã từng bước gắn kết chặt chẽ giữa di sản với văn hóa và du lịch, qua đó thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh với nhịp độ tăng doanh thu hàng năm từ 20-25%. Bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế và khuyết điểm như: nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành về vai trò của văn hóa và quan điểm phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch chưa thật đầy đủ; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý về văn hóa chưa chặt chẽ; sự phát triển của ngành du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, dịch vụ du lịch còn nghèo nàn, tài nguyên du lịch chậm được đầu tư khai thác.
Lĩnh vực khoa học và công nghệ cũng đạt được những thành tựu đáng kể như: tổ chức thực hiện thành công nhiều chương trình nghiên cứu xã hội và nhân văn, chương trình điều tra cơ bản, chương trình nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ phát triển, chuyên ngành đa dạng, đủ năng lực để tiếp nhận, làm chủ phát triển công nghệ trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như thiết chế khoa học và công nghệ chưa đồng bộ; đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tuy đông về số lượng nhưng còn thiếu chuyên gia đầu ngành, nhất là trên các lĩnh vực quan trọng. Sản phẩm khoa học và công nghệ chưa đủ năng lực cạnh tranh; kết quả nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất và đời sống chưa nhiều.
Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm làm tốt hơn nữa các lĩnh vực công tác trên, trong đó chú trọng công tác nghiên cứu, sưu tầm và từng bước hoàn thiện bản sắc văn hóa Huế; bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị di sản văn hoá trên địa bàn trong mối quan hệ hài hoà với phát triển đô thị; phát huy lợi thế văn hóa Huế hướng tới xây dựng thương hiệu văn hóa Huế; đầu tư nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa Huế, phát triển các sản phẩm du lịch mang thương hiệu Huế; tăng cường công tác quảng bá và xúc tiến du lịch; đầu tư hạ tầng đồng bộ nhằm khai thác tiềm năng về văn hóa để phát triển du lịch; xây dựng chính sách đào tạo nhân lực; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng, phát triển văn hóa, du lịch.
Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Đảng bộ tỉnh nhấn mạnh cần huy động tối đa mọi nguồn lực, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; có đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ mạnh, có các công trình nghiên cứu khoa học giá trị, có khả năng tiếp thu và phát triển công nghệ tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hóa công nghệ truyền thống; nâng cao trình độ công nghệ trên tất cả các lĩnh vực; từng bước hình thành kinh tế tri thức. Từ những mục tiêu và giải pháp nêu trên, hội nghị đã thông qua hai nghị quyết để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc; trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước./. 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm