.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 4.335
Thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
Lượt đọc: 75099Thời gian: 14:21 - 07/11/2014

(VHH) - Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh/thành thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ VHTTDL đã ban hành các Thông tư và văn bản hướng dẫn các địa phương tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 06): Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL, Thông tư số 05/2014/TT-BVHTTDL, 05/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL, Công văn số 4128/BVHTTDL-VHCS hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 06 của Bộ Tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc bố trí diện tích đất sử dụng và xây dựng cơ sở vật chất văn hóa nông thôn mới.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi thực hiện tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, Bộ VHTTDL tiếp tục hướng dẫn như sau:

Đối với việc xây dựng mới cơ sở vật chất văn hóa: các tỉnh, thành phố nghiên cứu áp dụng các Thông tư của Bộ để xác định vị trí, diện tích đất quy hoạch, quy mô xây dựng Trung tâm văn hóa - thể thao xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn phù hợp với các tiêu chí phân theo từng vùng, miền quy định tại các Thông tư đã ban hành.

Diện tích đất quy hoạch xây dựng Trung tâm văn hóa-thể thao xã; Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn được tính gộp là tổng diện tích các công trình văn hóa, thể thao trên địa bàn xã và thôn. Địa điểm công trình văn hóa, thể thao không nhất thiết phải nằm trên cùng một vị trí.

Đối với việc sử dụng cơ sở vật chất hiện có: các địa phương gặp khó khăn trong việc bố trí diện tích đất và huy động các nguồn lực để xây dựng mới Trung tâm văn hóa - thể thao xã, Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn thì tạm thời sử dụng các cơ sở vật chất hiện có như Hội trường, Trung tâm học tập cộng đồng, Nhà Rông, Nhà Dài, Nhà sinh hoạt cộng đồng, Nhà văn hóa đã xây dựng từ trước để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.

Một số địa phương có các thiết chế văn hóa truyền thống như Đình làng, nhưng chưa có Nhà văn hóa, nếu được sự đồng ý của nhân dân và các đoàn thể địa phương có thể sử dụng thiết chế này tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp.

Một số thôn, làng, bản, ấp có số dân ít, địa giới hành chính gần nhau, được sự đồng thuận của nhân dân có thể tổ chức sinh hoạt văn hóa, thể thao tại một số Nhà văn hóa liên thôn.

Các địa phương sử dụng Hội trường, Trung tâm học tập cộng đồng, Nhà Rông, Nhà Dài, Nhà sinh hoạt cộng đồng, Đình làng, Nhà văn hóa đã xây dựng từ trước, Nhà văn hóa liên thôn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân vẫn được tính đạt tiêu chí về xây dựng cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 06) trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Về lâu dài các địa phương này cần có lộ trình cụ thể quy hoạch, đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa-thể thao xã; Nhà văn hóa - khu thể thao thôn đảm bảo các tiêu chí theo quy định của Bộ VHTTDL đã ban hành.

BM (VPB)
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm