.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 13.306
Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao
Lượt đọc: 24786Thời gian: 12:14 - 27/09/2018

(VHH) - Sáng ngày 27/9, Đoàn giám sát (theo Quyết định số 87-QĐ/BTGTU ngày 20/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) về việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, gắn với thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TU ngày 14/4/2015 của Tỉnh ủy về việc “Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững” do đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao.

Báo cáo với đoàn giám sát, đồng chí Phan Tiến Dũng - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo khái quát tình hình thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 23-NQ/TU của Tỉnh ủy. Theo đó, đồng chí cho biết trong thời gian qua, Đảng ủy Sở đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành gắn với việc tuyên truyền giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bám sát các yêu cầu tại các Nghị quyết, Đảng ủy cũng đã xây dựng các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động, tổ chức lồng ghép quán triệt tại các Hội nghị chuyên đề, Hội nghị phổ biến các Nghị quyết của Đảng. Quan tâm phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn và trung ương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình; tham mưu triển khai tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh và cơ sở; chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và phát huy di sản văn hóa gắn với nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chủ động tham mưu những vấn đề hội nhập quốc tế về văn hóa, thể thao trên địa bàn...

Đánh giá những kết quả đạt trong công tác thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, gắn với thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TU ngày 14/4/2015 của Tỉnh ủy về việc “Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững”, đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thái Sơn ghi nhận những cống hiến của ngành văn hóa và thể thao đã mang lại cho địa phương trong thời gian qua, đồng chí đề nghị trong thời gian đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cần chú trọng thực hiện các nhiệm vụ như: Tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện 02 Nghị quyết nêu trên đến từng Đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc; cần xác định các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, quan trọng để ưu tiên thực hiện; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung mà Nghị quyết nêu đến từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vfa người lao động biết để thực hiện hiệu quả trong nhiệm vụ của mình; Quan tâm đến công tác đào tào, bồi dưỡng, công tác quy hoạch cán bộ đối với các cấp, các đơn vị; Theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng đối với cán bộ làm văn hóa, thể thao ở cơ sở, đặc biệt là cán bộ ở cấp xã, phường trên địa bàn; Làm tốt công tác sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm các những luận điểm sai trái về đường lối văn hóa, bảo vệ thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn; tăng cường quảng bá hình ảnh văn hóa Huế đến với bạn bè quốc tế thông qua việc triển khai thực hiện các lễ hội, sự kiện văn hóa của địa phương.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm