.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 11.892
Hướng dẫn xây dựng Đề án việc làm
Lượt đọc: 114362Thời gian: 09:40 - 09/04/2013
Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; để xem xét, tổng hợp trình UBND tỉnh và Sở Nội vụ Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng Đề án vị trí việc làm trong đơn vị và thực hiện các biểu mẫu thống kê, mô tả công việc, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức năm 2013 tính đến ngày 30/4/2013... gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Qua Phòng Tổ chức Cán bộ Sở) trước ngày 20/4/2013.
Đề án vị trí việc làm là cơ sở quan trọng cho việc được phân bổ chỉ tiêu biên chế sau này, do đó, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nghiên cứu, xem xét để xây dựng Đề án hợp lý, thực hiện đúng nội dung yêu cầu và thời gian quy định.
(Có file các biểu mẫu đính kèm)
Tập tin đính kèm:
BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm