.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 11.862
Xác định tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Lượt đọc: 9505Thời gian: 15:46 - 30/03/2021

   Về việc xác định tuổi nghỉ hưu theo Công văn số 1004/BNV-TCBC ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nội vụ về cách xác định tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP trong năm 2021 và  Công văn số 223/LĐTBXH-BHXH ngày 28/01/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về góp ý dự thảo văn bản triển khai Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ;

           Ngày 22 tháng 3 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 339/SNV-TCCC về xác định tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ, theo đó việc áp dụng chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với đối tượng tinh giản biên chế trong năm 2021 (làm việc trong điều kiện lao động bình thường) đối với những trường hợp tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với nữ; và tuổi nghỉ hưu cho những năm tiếp theo cũng căn cứ vào thời điểm nghỉ hưu trước tuổi của đối tượng tinh giản biên chế để xác định theo năm nghỉ hưu tương ứng tại Khoản 2, Điều 4 và Khoản 2, Điều 5 của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện một số nội dung sau:

           1. Các đơn vị, địa phương đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 và Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 về phê duyệt Danh sách và dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt 1 và đợt 2 năm 2021, điều chỉnh lại Danh sách và dự toán kinh phí chi trả cho các đối tượng tinh giản biên chế theo đúng quy định về tuổi nghỉ hưu tại Công văn số 1004/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 28/3/2021 để tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt.

           2. Các đơn vị, địa phương chưa thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2021 thì khẩn trương gửi danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế về Sở Nội vụ theo đúng thời gian quy định để thẩm định, tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời sớm ban hành các văn bản triển khai hướng dẫn về xác định tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP đến các Phòng ban, đơn vị trực thuộc để kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.

         Thông tin chi tiết, xem file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm