.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 45.394
Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình
Lượt đọc: 93615Thời gian: 16:48 - 21/12/2017

        Ngày 20/12/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

        - Quyết định số: 2963/QĐ-UBND, ngày 20/12/2017 công bố 84 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao; trong đó có 58 thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa gồm: 14 thủ tục thuộc lĩnh vực Di sản văn hóa; 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Điện ảnh; 07 thủ tục thuộc lĩnh vực Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; 07 thủ tục thuộc lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn; 09 thủ tục thuộc lĩnh vực Văn hóa cơ sở; 02 thủ tục thuộc lĩnh vực Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; 03 thủ tục thuộc lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh ; 01 thủ tục thuộc lĩnh vực Thư viện;  12 thủ tục thuộc lĩnh vực Gia đình; 01 thủ tục thuộc lĩnh vực Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và 26 thủ tục hành chính trên lĩnh vực thể dục thể thao. Các Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình và Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao bị bãi bỏ sau khi Quyết định số: 2963/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 có hiệu lực.

        - Quyết định số: 2963/QĐ-UBND, ngày 20/12/2017 về việc công bố 15 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp các huyện, thị xã, thành phố trên lĩnh vực văn hóa và gia đình gồm 08 thủ tục thuộc lĩnh vực Văn hóa cơ sở;  01 thủ tục thuộc lĩnh vực Thư viện và 06 thủ tục thuộc lĩnh vực Gia đình. Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên lĩnh vực văn hóa và gia đình bị bãi bỏ sau khi Quyết định số: 2964/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 có hiệu lực

        - Riêng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên lĩnh vực văn hóa và thể thao vẫn thực hiện theo Quyết định số: 2423/QĐ-UBND, ngày 11/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

        Việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình để thực hiện thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở sẽ góp phần giúp các địa phương nắm vững và kiểm soát được số lượng TTHC hiện có; khắc phục tình trạng tùy tiện, thiếu thống nhất về nội dung và số lượng thủ tục, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình. Đồng thời giúp chuẩn hóa các quy trình giải quyết TTHC để đưa vào áp dụng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố.

Hữu An
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm