.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 13.150
Quá trình hình thành và phát triển đơn vị Sở Văn hóa và Thể thao
Lượt đọc: 54924Thời gian: 16:16 - 18/07/2016
Thực hiện Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập Sở Văn hóa và Thể thao, từ ngày 06/6/2016, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã chính thức đi vào hoạt động.
       Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Văn hóa và Thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trụ sở của Sở Văn hóa và Thể thao đặt tại số 08 Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.
      Sau khi thành lập, toàn ngành, từ lãnh đạo, đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã tập trung ổn định tổ chức, duy trì liên tục và có hiệu quả mọi hoạt động và công tác của ngành Văn hóa  và Thể thao. Hệ thống cơ sở vật chất, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, được rà soát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định. Công tác điều hành, chỉ đạo hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao thống nhất, ổn định, hiệu quả và đảm bảo tính liên tục.
      Trong thời gian vừa qua, các lĩnh vực công tác của Ngành, đặc biệt là các công trình, dự án được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đảm bảo tính liên tục, chất lượng và hiệu quả cao. Các công trình tu bổ di tích và xây dựng cơ bản của ngành tiếp tục được tập trung triển khai; Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa giai đoạn đến 2020 đang được tập trung hoàn chỉnh. Đề cương Quy hoạch di tích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng 2030; Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam"; Đề án Phát triển mỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 tầm nhìn 2030; thực hiện tốt công tác đào tạo vận động viên thể thao thành tích cao; tham gia thi đấu tốt tại các giải thể thao quy mô toàn quốc và quốc tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng 2030...Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm triển khai với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm những ngày lễ lớn đã được tổ chức sôi nổi, đa dạng và đều khắp, cổ vũ khí thế chính trị trên địa bàn.
      Công tác phối hợp tổ chức và huy động lực lượng tham gia các kỳ Festival Huế được Ngành tập trung thực hiện tốt. Nhiều chương trình lễ hội trước và trong Festival đang được Ngành phối hợp và tập trung chỉ đạo tổ chức có hiệu quả.
      Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được đẩy mạnh và tăng cường, chú trọng tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, lễ hội văn hóa - thể thao truyền thống đầu xuân, các lễ hội cộng đồng định kỳ. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào xây dựng làng, thôn, bản, cơ quan, gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh đã được chú trọng và có hiệu quả tốt, hoạt động thể dục thể thao phong trào và công tác tổ chức thi đấu, tham gia các giải thi đấu thể thao thành tích cao đã thu được những kết quả tốt. 
      Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa vaf thể thao tiếp tục được tăng cường. Ngành đã phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, hoạt động Ca Huế trên sông Hương. Phối hợp với các ngành và địa phương tăng cường quản lý, lập lại ổn định môi trường văn hóa trên địa bàn tỉnh.
       Để từng bước ổn định cơ sở vật chất và bộ máy tổ chức của ngành, tiếp tục phát huy nội lực và những kết quả đã đạt được; trước thời cơ, vận hội mới nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức trong thời kỳ hội nhập và phát triển, ngành Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế với nhiệm vụ mới, vai trò mới, vị thế mới sẽ tiếp tục nổ lực cùng toàn tỉnh phấn đấu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển mạnh. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý và điều hành các lĩnh vực chuyên môn, thực hiện có hiệu quả quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông”, chú trọng xây dựng và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế làm việc của Sở, quy chế hoạt động của các Phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở.
      Tập trung chỉ đạo, điều hành và triển khai tốt công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Đẩy mạnh công tác quảng bá, gắn tuyên truyền các giá trị văn hóa của dân tộc, của vùng đất Thừa Thiên Huế. Chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, xây dựng các chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa, lễ hội, công tác tuyên truyền cổ động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đa dạng hóa hình thức và đổi mới nội dung hoạt động, đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, tạo ra những chuyển biến cơ bản trong xã hội. Từng bước nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng đơn vị văn hóa, gia đình văn hóa gắn với củng cố và đổi mới cơ sở vật chất, xây dựng thiết chế, tăng cường các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tại cơ sở. Tiếp tục tập trung đầu tư cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, xử lý tốt mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển; khai thác và phát huy các giá trị văn hóa, giá trị di sản vùng đất cố đô... Tập trung chuẩn bị và triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án, đề án, quy hoạch và công trình xây dựng cơ bản về văn hóa và thể thao. Chú trọng công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động văn hóa và thể thao, không ngừng chấn chỉnh môi trường hoạt động văn hóa trên địa bàn, tiếp tục chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương, từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo cơ sở phát triển nền kinh tế - xã hội bền vững trong thời kỳ giao lưu và hội nhập quốc tế.
TTTĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm