.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 37.708
Tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân
Lượt đọc: 2195Thời gian: 14:41 - 28/06/2019

(VHH) - Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), MTTQVN tỉnh luôn nêu cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, chung tay phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hoá, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của dân

Thời gian qua, MTTQVN tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò, vị trí của mình trong đời sống chính trị - xã hội; mối quan hệ giữa Mặt trận và các thành viên với Nhân dân ngày càng mật thiết, gắn bó, được Nhân dân tin tưởng và ủng hộ.

Vai trò của MTTQVN tiếp tục được khẳng định và nâng cao, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong đó nổi bật là các cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động quỹ “Vì người nghèo”; các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải... có tác dụng thiết thực, tạo nên sự gắn kết cộng đồng, đã khơi dậy tiềm năng và sức mạnh nội lực của Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội.

MTTQVN các cấp đã tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy dân chủ, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, nhất là ở cơ sở và địa bàn khu dân cư, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Trong nhiệm kỳ, MTTQVN từ tỉnh đến cơ sở đã chủ trì 7.028 cuộc giám sát, tổ chức 667 hội nghị phản biện xã hội, 793 cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Đây chính là cơ sở quan trọng, là điều kiện để phát huy dân chủ, khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của Nhân dân, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Tiếp tục phát huy vai trò

Trong thời gian đến, Mặt trận các cấp của tỉnh dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng cần thực hiện tốt một số nội dung. Đó là tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với Đảng và Nhà nước; góp phần định hướng dư luận trong Nhân dân, không để phát sinh những điểm nóng, phức tạp, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch, phản động gây mất đoàn kết trong Nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận các cấp cần phát huy tinh thần sáng tạo và vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp hỗ trợ Nhân dân ở những nơi gặp khó khăn, thiệt hại do thiên tai gây ra. Phối hợp tổ chức các hoạt động cứu trợ, đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Bên cạnh đó, chú trọng phát huy dân chủ, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện có chất lượng, hiệu quả giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của Mặt trận trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở, nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng Quỹ "Vì người nghèo”; động viên các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải; Ngày Chủ nhật xanh…; hoàn thiện cơ chế, tổ chức bộ máy biên chế cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nâng cao năng lực, kỹ năng công tác vận động nhân dân của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư...

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới, phát huy những kết quả đạt được, tin tưởng MTTQVN và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

HU (theo Báo TT Huế, bài viết của đ/c Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm