.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 22.778
Bộ VHTTDL ban hành hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2021.
Lượt đọc: 472Thời gian: 22:21 - 28/02/2021

(VTH) - Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2021 gửi các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ở Trung ương, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là tổ chức các hoạt động động xây dựng Đề án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), trình Chính phủ năm 2021, trình Quốc Hội năm 2022; Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các văn bản như: Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình quốc gia truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới.

Các nhiệm vụ thực hiện thường xuyên trong năm chú trọng các nội dung: Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình. Theo đó, về thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 4.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình”; Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (15.5-30.6) và hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25.11); Tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

Về Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24.12.2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 4.6.2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.6.2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29.3.2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”; Tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3 và kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6; Bộ VHTTDL đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo chủ đề trên; các cơ quan truyền thông đại chúng phối hợp ưu tiên thời lượng, tăng tần suất, tin bài và các chương trình tuyên truyền trọng điểm về công tác gia đình.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tăng đầu tư nguồn lực của địa phương cho công tác gia đình. Bộ VHTTDL đề nghị các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tham mưu, trình ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện công tác gia đình tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 như: Phối hợp tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình thuộc lĩnh vực gia đình; Tổ chức hoạt động truyền thông trọng điểm trong các dịp: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3), Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Tổng kết việc thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” (có hướng dẫn riêng)...

TP (Theo bvhttdl.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm