.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 2.213
Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt đọc: 530Thời gian: 15:49 - 14/04/2021
Ảnh minh họa - Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng

(VHH) - Mục đích của kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước liên quan đến gia đình; thông qua các giải pháp, chương trình, dự án để góp phần hỗ trợ gia đình phát triển bền vững, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Kế hoạch cũng đề ra các yêu cầu, đó là phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, có tính khoa học, thiết thực và đúng theo tiến độ đề ra (Hồ sơ Chiến lược trình thủ tướng chính phủ vào tháng 10/2021).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch; tổ chức khảo sát tại địa phương, đánh giá, tổng hợp báo cáo; dự thảo nội dung và xây dựng hồ sơ Chiến lược. Yêu cầu các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Văn hóa và Thể thao/Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham gia ý kiến vào các dự thảo Chiến lược; Các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia soạn thảo, biên tập xây dựng Chiến lược; phối hợp với Vụ Gia đình triển khai, thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm