.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 2.691
Năm 2021: Phấn đấu tăng thêm 07-09 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Lượt đọc: 516Thời gian: 13:58 - 17/04/2021
Ảnh minh họa

(VHH) - Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 với các mục tiêu cụ thể như sau: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm nhất 07-09 xã; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 08 xã; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 02-03 xã; Có ít nhất 50% số thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài ra, kế hoạch phấn đấu duy trì và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn, nhất là các tiêu chí đã có điều chỉnh nâng cao (tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh,..). Đối với các xã còn lại, phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân tăng 0,5 tiêu chí/xã/năm và nâng chất lượng tiêu chí theo lịch trình kế hoạch đã đề ra. Trong đó cần ưu tiên tập trung thực hiện các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Đối với các chỉ tiêu tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân nông thôn, phấn đấu tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt: 90%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều: 0,7%, riêng đối với các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng miền núi, dân tộc thiểu số giảm từ 2%-3%, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giảm từ 1,0%-1,5%.

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung của Chương trình như: Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, là một trong những giải pháp cơ bản và lâu dài trong xây dựng nông thôn mới. Xác định đây vừa là mục tiêu vừa là động lực mà công cuộc xây dựng nông thôn mới luôn phải hướng đến. Tiếp tục tập trung làm tốt công tác giảm nghèo theo hướng tiếp cận mới, đa chiều (thu nhập, nhà ở, hưởng thụ giáo dục, y tế,…), chú trọng nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - sáng và đẹp, hình thành các vùng quê đáng sống.Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với duy trì thực hiện tốt Đề án “Ngày Chủ nhật xanh” mục tiêu phải được thực hiện xuyên suốt, đó là người dân phải bỏ rác đúng nơi quy định; có phương thức xử lý rác khoa học, phù hợp; phải xác định “ngày sau phải tốt hơn, đẹp hơn ngày trước”, đẩy mạnh phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”, triển khai thực hiện thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng,...

Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng cơ bản ở nông thôn, trong đó, ưu tiên nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh theo hướng chất lượng và bền vững, đáp ứng yêu cầu mức đạt chuẩn mới. Chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn kết nối với đô thị, kết nối liên xã, liên huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa ở nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân cũng như yêu cầu của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; quan tâm công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quốc phòng an ninh ở cơ sở...

TP (Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm