.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 19.248
Ban hành Quy định về tiêu chí phân loại, quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 958Thời gian: 16:52 - 12/05/2021
Ảnh minh họa

(VHH) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 30 và 31/2021/QĐ-UBND về quy định về tiêu chí phân loại và quy chế tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2021.

Theo đó, đối với quy chế tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, thì mỗi thôn có Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố. Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố là hai năm sáu tháng (30 tháng). Trường hợp thành lập thôn mới, tổ dân phố mới hoặc khuyết Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ định Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời hoạt động cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới. Thời hạn chỉ định Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời không quá sáu (06) tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực;

Nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố gồm có: Cộng đồng dân cư ở thôn, tổ dân phố bàn, quyết định chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc tự quản trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật. Cộng đồng dân cư tham gia bàn và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định; tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về các công việc của thôn, tổ dân phố và của cấp xã theo quy định của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; tham gia tự quản trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở địa phương, phòng, chống các tệ nạn xã hội. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia, hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. 

Hội nghị thôn, tổ dân phố được tổ chức mỗi năm 2 lần (thời gian vào giữa năm và cuối năm); khi cần có thể họp bất thường. Thành phần hội nghị là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố. Hội nghị do Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố triệu tập và chủ trì. Hội nghị được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tham dự.

Đối với quy định về tiêu chí phân loại và quy chế tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, thì: Thôn, tổ dân phố được phân làm ba loại cụ thể như sau: Thôn, tổ dân phố loại 1; Thôn, tổ dân phố loại 2; Thôn, tổ dân phố loại 3.

Đối với tổ dân phố thuộc phường, thị trấn đồng bằng, tiêu chí phân loại như sau: Tổ dân phố loại 1: Từ 650 hộ gia đình trở lên. Tổ dân phố loại 2: Từ 500 hộ gia đình đến dưới 650 hộ gia đình. Tổ dân phố loại 3: Dưới 500 hộ gia đình.

Đối với tổ dân phố thuộc thị trấn miền núi: Tổ dân phố loại 1: Từ 450 hộ gia đình trở lên. Tổ dân phố loại 2: Từ 300 hộ gia đình đến dưới 450 hộ gia đình. Tổ dân phố loại 3: Dưới 300 hộ gia đình.

Đối với thôn thuộc xã đồng bằng: Thôn loại 1: Từ 550 hộ gia đình trở lên. Thôn loại 2: Từ 400 hộ gia đình đến dưới 550 hộ gia đình. Thôn loại 3: Dưới 400 hộ gia đình.

Đối với thôn thuộc xã miền núi: Thôn loại 1: Từ 350 hộ gia đình trở lên. Thôn loại 2: Từ 200 hộ gia đình đến dưới 350 hộ gia đình. Thôn loại 3: Dưới 200 hộ gia đình.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm