.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 18.910
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Trà trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà
Lượt đọc: 1837Thời gian: 16:36 - 21/10/2019

VHH - Ngày 21/10/2019, UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2577/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Trà trên cơ sở chuyển nhiệm vụ sự nghiệp về văn hóa, thể thao của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã và Đài Truyền thanh thị xã trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Trà (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự quản lý, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Trà thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch và tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

TP (Theo CTTĐT tỉnh)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm