.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 38.375
Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn
Lượt đọc: 261Thời gian: 09:42 - 29/09/2022

(VHH) - Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư số 53/2022/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Thông tư gồm 03 chương và 50 điều; trong đó các nội dung và mức chi để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quy định tại mục 5 với 03 Điều cho các nội dung Chi nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở (Điều 26); Chi khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống (Điều 27); Chi bảo tồn và phát huy di sản văn hóa (Điều 28). Đối tượng và nội dung cụ thể thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong lĩnh vực Thư viện, ngân sách Nhà nước chi hỗ trợ xây dựng tủ sách cho Thư viện cấp huyện; tủ sách cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã, Nhà Văn hóa - Khu thể thao thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng hoạt động. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26, mức hỗ trợ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tối đa:

* 100 triệu đồng/01 tủ sách đối với Thư viện, tủ sách tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao cấp huyện;

* 50 triệu đồng/01 tủ sách đối với thư viện, tủ sách xã;

* 30 triệu đồng/tủ sách đối với tủ sách thôn.

Việc sử dụng và quản lý lý kinh phí được thực hiện trên nguyên tắc: Kinh phí sự nghiệp thực hiện các nội dung của Chương trình phải hướng tới đạt mục tiêu thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn 2021- 2025 ban hành tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022, số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022, số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022, số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022). Căn cứ tổng mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, cùng với nguồn vốn ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phân bổ, bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo, trùng lặp với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Công khai, minh bạch về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các nội dung của Chương trình.

Không sử dụng kinh phí của Chương trình để chi cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nội dung, nhiệm vụ bố trí kinh phí từ các Chương trình, dự án khác.

T.N (Nguồn: Vụ Thư viện)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm