.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 4.442
Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Bảo tàng Mỹ thuật Huế
Lượt đọc: 43535Thời gian: 17:53 - 07/04/2017
I. Thông tin liên lạc:  Địa chỉ có 3 cơ sở: Số 15, đường Lê Lợi, số 17 Lê Lợi,  thành phố Huế; số 10, Lý Thường Kiệt, thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3837411.
II. Cơ cấu tổ chức:
* Giám đốc:
- Họ và tên: Đinh Thị Hoài Trai
* Phó Giám đốc:
- Họ và tên: lê Thị Ngọc Viễn
- Họ và Tên: Dương Quốc Lập
 
III. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Vị trí và chức năng

Bảo tàng Mỹ thuật Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Bảo tàng Mỹ thuật Huế có chức năng bảo quản, lưu giữ, trưng bày, giới thiệu tài liệu, hiện vật và tác phẩm mỹ thuật; thực hiện công tác nghiên cứu, bảo tồn, trao đổi, hợp tác và đối ngoại thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về bảo tàng và mỹ thuật.

Bảo tàng Mỹ thuật Huế có 03 không gian gồm:

- Không gian trưng bày tác phẩm mỹ thuật;

- Không gian trưng bày nghệ thuật Lê Bá Đảng;

- Không gian trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn và hàng năm của Bảo tàng Mỹ thuật Huế (sau đây gọi là Bảo tàng) và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2. Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giới thiệu tài liệu, hiện vật về nghệ thuật Lê Bá Đảng và nghệ thuật Điềm Phùng Thị theo đúng các thỏa thuận đã ký kết; về mỹ thuật Thừa Thiên Huế nói riêng và mỹ thuật Việt Nam nói chung;

3. Hướng dẫn, phục vụ nhân dân trong nước và khách nước ngoài tham quan, nghiên cứu tại Bảo tàng;

4. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án, công trình nghiên cứu nghệ thuật có liên quan;

5. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của Bảo tàng;

6. Tiếp nhận tài liệu, hiện vật và tác phẩm mỹ thuật của các tổ chức, cá nhân trao tặng;

7. Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, biên soạn, xuất bản, phổ biến các tài liệu tuyên truyền, giáo dục về nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng theo quy định của pháp luật hiện hành;

8. Phối hợp tổ chức trưng bày, triển lãm, trao đổi, hợp tác về khoa học và nghiệp vụ với các bảo tàng, các ngành, các địa phương, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật;

9. Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí và các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng và theo quy định của pháp luật;

10. Đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực trưng bày, khu vực cơ quan và các khu vực khác do Bảo tàng quản lý;

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước;

12. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo thỏa thuận đã ký kết và theo quy định của pháp luật;

13. Thu phí, lệ phí và quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật;

14. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Bảo tàng Mỹ thuật Huế có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bảo tàng.

b) Phó Giám đốc Bảo tàng là người giúp Giám đốc Bảo tàng về một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo tàng thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Trưng bày - Hướng dẫn;

c) Phòng Nghiên cứu - Bảo quản.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tổ chức trực thuộc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, Phó các phòng và tổ chức trực thuộc Bảo tàng do Giám đốc Bảo tàng quyết định theo quy định của Nhà nước về công tác cán bộ.

3. Số lượng người làm việc:

Số lượng người làm việc của Bảo tàng Mỹ thuật Huế được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài số lượng người làm việc được giao, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế có thể hợp đồng thêm một số lao động để bố trí làm tạp vụ, bảo vệ và một số công việc khác của cơ quan theo nhu cầu và kế hoạch được cơ quan chủ quản phê duyệt.

Việc bố trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động của đơn vị do Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế quyết định trên cơ sở căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và theo quy định của pháp luật.

 

QT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm