.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 1.164
Thông tin liên lạc, cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật
Lượt đọc: 85105Thời gian: 10:55 - 10/10/2016
I. Thông tin liên lạc: Địa chỉ: Số 49, đường Nguyễn Chí Diễu và cơ sở 2 đường Ngự Bình, thành phố Huế. Điện thoại: 054.3525043, Fax: 054.3511466.
 
 
II. Cơ cấu tổ chức: 
* Hiệu trưởng:
- Họ và tên: Nguyễn Văn Mãi
* Phó Hiệu trưởng:
- Họ và tên: Nguyễn Xuân Đông Quân
III. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Vị trí và chức năng

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, có chức năng đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và các thành phần khác trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đảm bảo chỉ tiêu, tiêu chuẩn, quy định về giáo dục đào tạo và định hướng phát triển văn hóa nghệ thuật của tỉnh và quy định của pháp luật.

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về đào tạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế.

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển và kế hoạch dài hạn, hằng năm trên các lĩnh vực hoạt động của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền;

c. Xây dựng và quản lý mã ngành đào tạo, chương trình và kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung và nhiệm vụ năm học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức biên soạn và lựa chọn các giáo trình môn học phù hợp với các ngành, chuyên ngành đào tạo trong nhà trường và theo quy định của Nhà nước;

d. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Trung cấp và trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực: Âm nhạc, mỹ thuật, múa, sân khấu, nghiệp vụ văn hóa; bồi dưỡng nghiệp vụ theo chỉ tiêu phân bổ của Nhà nước và nhu cầu của xã hội;

e. Tổ chức quản lý, triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế về khoa học và đào tạo; liên kết với các cơ sở nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đào tạo theo nhu cầu sử dụng và gắn với việc làm;

f. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục. Thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền;

g. Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo, các tổ chức nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nhằm phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật;

h. Thực hiện công khai cam kết về chất lượng đào tạo và công khai về chất lượng đào tạo thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, thu chi tài chính. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật;

i. Sắp xếp tổ chức bộ máy nhà trường, thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bồi dưỡng, đãi ngộ viên chức, người lao động theo thẩm quyền được phân cấp và theo quy định của Nhà nước;

k. Tổ chức công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường; quyết định việc khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với viên chức, người lao động và người học của Trường theo quy định của Nhà nước;

l. Thực hiện các quy định có liên quan về quản lý nhân sự, tài chính, tài sản trong nhà trường theo quy định của pháp luật. Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân, trong hoạt động giáo dục; tổ chức cho viên chức, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội, công ích;

m. Đảm bảo an toàn, an ninh trong các khu vực, địa điểm, cơ sở đào tạo thuộc trách nhiệm quản lý của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật;

n. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên;

o. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a. Lãnh đạo Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật có Hiệu trưởng và không quá hai Phó Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật.

Phó Hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về kết quả nhiệm vụ được giao.

b. Các tổ chức trực thuộc gồm:

Các phòng chức năng:

- Phòng Tổ chức và Công tác chính trị;

- Phòng Hành chính và Quản trị đời sống;

- Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học;

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Phòng Quản lý học sinh, sinh viên;

- Phòng Kế hoạch Tài chính;

- Thư viện.

Các tổ bộ môn:

- Tổ Bộ môn chung và Văn hóa;

- Tổ Sân khấu và Múa;

- Tổ Mỹ thuật;

- Tổ Âm nhạc dân tộc;

- Tổ Âm nhạc tây phương.

Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tổ chức trực thuộc.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng, Phó các phòng và tổ chức trực thuộc Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật do Hiệu trưởng quyết định theo quy định hiện hành của Nhà nước về công tác cán bộ.

c. Số lượng người làm việc của đơn vị được giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế, số lượng người làm việc của Sở Văn hóa và Thể thao được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài số lượng người làm việc được giao, Hiệu trưởng được hợp đồng thêm một số lao động để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, tạp vụ, lái xe, kỹ thuật điện và một số công việc khác của đơn vị theo nhu cầu và kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt.

Việc bố trí, phân công nhiệm vụ cho viên chức, người lao động của đơn vị do Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật quyết định trên cơ sở căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và theo quy định của pháp luật.

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm