.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 13.472
Văn bản Pháp quy
QUỐC HỘI Luật số: 63/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI  VÀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 12/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
LUẬT CỦA QUỐC HỘI SỐ 30/2001/QH10 NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ TỔ CHỨC QUỐC HỘI
        Ngày 20/01/2011, UBND tỉnh đã có Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND Ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
        Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định công bố 44 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa-Thông tin, Ủy ban Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch trước đây ban hành hoặc phối hợp với các Bộ, ngành khác ban hành hết hiệu lực pháp luật.
         Ngày 23/3/2010, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số10/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định gồm 5 chương, 12 điều quy định cụ thể về việc đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các hoạt động du lịch trên sông Hương.
       Ngày 30 tháng 7 năm 2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 154/TT-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
       Ngày 16 tháng 12 năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 130/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm