.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 10.165
Luật Thể dục Thể thao
Lượt đọc: 84430Thời gian: 16:51 - 01/03/2010

Ngày 29 tháng 11 năm 2006, Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Thể dục Thể thao.

Luật thể dục, thể thao quy định về tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thể dục, thể thao tại Việt Nam.

Luật thể dục, thể thao gồm 9 chương, 79 điều:

Chương 1: Những quy định chung

Chương 2: Thể dục, thể thao cho mọi người

Mục 1: Thể dục, thể thao quần chúng

Mục 2: Giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường

Mục 3: Thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang

Chương 3: Thể thao thành tích cao

Mục 1: Thể thao thành tích cao

Mục 2: Thể thao chuyên nghiệp

Chương 4: Cơ sở thể thao

Chương 5: Nguồn lực phát triển thể dục, thể thao

Chương 6: Ủy ban Ô - lim - pích Việt Nam và tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thể thao

Chương 7: Hợp tác quốc tế về thể thao

Chương 8: Khen thưởng và xử lý vi phạm

Chương 9: Điều khoản thi hành

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm