.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 15.244
Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực VHTT&DL quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Lượt đọc: 79606Thời gian: 14:53 - 02/03/2010

       Ngày 26 tháng 02 năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Thông tư 01/2010/TT-BVHTTDL ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
______________
 
 
 
 
 
Số: 01/2010/TT-BVHTTDL
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
________________________
 
 
 
 
 
Hà Nội, ngày 26  tháng 02 năm 2010

 

 THÔNG TƯ

 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp

 

hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

____________________________________________

 

 
 

 

 
 

 

            Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
 

 

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 

 

            Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Quy chế của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

 

            Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 

 

            Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2010. Bãi bỏ Quyết định số 49/2005/QĐ-BVHTT ngày 13 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Thông tin cấp huyện.

 

            Điều 3. Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 

 
Nơi nhận:
 
- Như Điều 3;
 
 
- Văn phòng Chính phủ;
 
 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 
 
- Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
 
- UBND cấp huyện;
 
- Công báo; Website Chính phủ;
 
 
- Lưu: VT, VHCS (02), AT.1000.
 
 
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Đã ký
 
 
 
 
 
Hoàng Tuấn Anh

 


Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm