.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 12.200
Quy định đảm bảo vệ sinh môi trường đối với hoạt động du lịch trên sông Hương
Lượt đọc: 79168Thời gian: 10:29 - 11/04/2010

         Ngày 23/3/2010, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký Quyết định số10/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định gồm 5 chương, 12 điều quy định cụ thể về việc đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các hoạt động du lịch trên sông Hương.

      ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
  TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Số:10/2010 /QĐ-UBND                                            Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2010
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các
hoạt động du lịch trên sông Hương
 
 ỦY BAN NHÂN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
          Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
          Căn cứ Quyết định số 02/2003/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các hoạt động du lịch trên sông Hương.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2010.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhândân tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công an tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và thị xã Hương Thủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                     TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 3;                                                                               KT.CHỦ TỊCH
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;                    Đã ký - PCT Nguyễn Thị Thúy Hòa
- TVTU; TT HĐND tỉnh;                                                
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Viện KSND tỉnh; Toà án Nhân dân tỉnh;
- HĐND thành phố Huế;
- Đài TRT; Báo TT Huế (đăng tin);
- VP: PCVP Mai Hùng Tuân và các CV;
          Cổng Thông tin Điện tử TT Huế;
- Lưu: VT,NĐ.
Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm