Tìm kiếm

 

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 2.712
HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, ĐẠI HỘI V CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH, ĐẠI HỘI XV CÔNG ĐOÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028
Lượt đọc: 4101Thời gian: 10:33 - 11/07/2023

Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền đại hội công đoàn cơ sở, Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội XV Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 
1. Mục đích
 
- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức Công đoàn Việt Nam tạo sự đồng thuận, ủng hộ của CBCCVCLĐ và toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội, làm tiền đề tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh; khơi dậy niềm tự hào về vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân và niềm tin với tổ chức Công đoàn Việt Nam của CBCCVCLĐ; tập trung cao nhất trí tuệ của CBCCVCLĐ cả nước đóng góp xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.
 
- Thông qua tuyên truyền cổ vũ, động viên các công đoàn, CBCCVCLĐ cả nước phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao vượt qua khó khăn, thử thách thi đua lao động sản xuất, giữ vững việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; giữ vững bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, củng cố niềm tin về vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
 
- Thông qua tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của CBCCVCLĐ và tổ chức công đoàn.
 
2. Yêu cầu
 
- Bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh, quán triệt phương châm của Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh, đó là: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; kết hợp tuyên truyền đại hội công đoàn cơ sở, Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội XV Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
 
- Biểu dương những tấm gương tốt, việc làm mới hiệu quả cao, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức, hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua yêu nước cũng như những quyết tâm, nỗ lực của các cấp công đoàn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở, Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội XV Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
 
- Công tác tuyên truyền cần triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội công đoàn các cấp và Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh - đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, ngày hội của CBCCVCLĐ và của tổ chức Công đoàn.
 
- Hoạt động tuyên truyền cần bảo đảm chất lượng, thiết thực, tránh lãng phí, phô trương, hình thức; đấu tranh kịp thời, hiệu quả các thông tin sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.
 
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
 
1. Khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam.
 
2. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh; các dự thảo văn kiện;  thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội XV Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
 
3. Kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023 và các chương trình của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐVC tỉnh nhằm thực hiện các khâu đột phá và nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, lao động đối với đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh. Qua đó khẳng định những đóng góp của lực lượng CBCCVCLĐ trong phát triển, thành tựu kinh tế, xã hội của địa phương, ngành, đất nước.
 
4. Gắn các nội dung tuyên truyền với mục tiêu, tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, đó là: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”.
 
5. Những mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức, triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; kết quả của quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và những bài học kinh nghiệm trong quá trình vận động công nhân, viên chức, lao động.
 
6. Các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, phần việc, sản phẩm thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
 
7. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tổ chức các đợt cao điểm chăm lo, nâng cao phúc lợi cho CBCCVCLĐ chào mừng đại hội công đoàn cơ sở, Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội XV Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
 
8. Kết quả, thành công của đại hội công đoàn cơ sở, Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội XV Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Liên kết dạng logo
di sản thế giớidi sản xanhlễ hội Việt Nambáo sức khỏe và đời sốngBáo Thừa Thiên Huếbáo gia đìnhBộ VHTTDL