Tập trung mọi nguồn lực phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao năm 2022
Lượt đọc: 6568Thời gian: 09:37 - 10/02/2022

VHH - Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch Covid-19; phục hồi tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, Sở Văn hóa và Thể thao quyết tâm nỗ lực, khắc phục khó khăn, thực hiện các giải pháp để ứng phó với tình hình dịch bệnh Covid - 19, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

Toàn Ngành phấn đấu đạt được các chỉ tiêu cơ bản: Hoàn thành 100% các nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh; Xây dựng hồ sơ từ 5 - 10 di tích đề nghị các cấp xếp hạng; Triển khai tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị từ 5 - 10 di tích (ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) bằng nhiều nguồn vốn khác nhau; phấn đấu đạt được 450 - 500 huy chương các loại tại các giải thi đấu quốc gia và quốc tế, trong đó có từ 15 - 20 huy chương quốc tế.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, toàn ngành Văn hóa và Thể thao quyết tâm, nỗ lực thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị vể “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045”; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 24 tháng 5 năm 2021 về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

2. Tham mưu trình Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Đề án, Kế hoạch triển khai các lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình: Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn nghệ sĩ; Đề án Huế - Kinh đô Áo dài; Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2030, định hướng đến năm 2040;  Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản Ca Huế giai đoạn 2023-2030; Đề án Phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2030; Đề án Xúc tiến, hình thành Không gian trưng bày tác phẩm mỹ thuật thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Huế…

3. Tập trung thực hiện thành công Chương trình phát triển văn hoá, du lịch - dịch vụ của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam, Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm, thông tin tuyên truyền trên địa bàn chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022. Tiêu biểu là các hoạt động được giao chủ trí, phối hợp thực hiện trong Festival Huế lần thứ XI. Đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, đa dạng các hình thức và nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Tủ sách Huế. Đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả các cuộc trưng bày, triển lãm tại các bảo tàng, thu hút khách tham quan.  

4. Triển khai các kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương để di sản văn hóa trở thành nguồn lực cho sự phát triển bền vững. Thực hiện tốt công tác kiểm kê, số hóa di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn toàn tỉnh; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề truyền thống, di sản văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số; khôi phục và phát huy giá trị các phố cổ, làng cổ, nhà vườn.

5. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn việc thực hiện phong trào với chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn. Triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế.

6.  Tiếp tục tập trung thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở; tham mưu tổ chức Lễ khai mạc và các môn thi đấu Đại hội TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX - 2022. Chuẩn bị tốt lực lượng VĐV tham gia đạt kết quả cao tại SEA GAMES 31 tại Hà Nội và Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX tại Quảng Ninh. Đăng cai tổ chức thành công các giải thể thao quốc gia, quốc tế và khu vực diễn ra trên địa bàn tỉnh.

7. Đẩy mạnh công tác rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình. Thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính gắn liền với việc xây dựng chính quyền điện tử, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong toàn Ngành. Tập trung rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tăng cường giám sát, kiểm tra công tác quản lý tài chính và ngân sách; triển khai thực hiện các thủ tục lập dự án đầu tư công lĩnh vực văn hóa và thể thao.

8. Tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng; xây dựng tác phong mẫu mực, ứng xử văn minh trong công việc và lối sống hằng ngày đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngành Văn hóa và Thể thao quyết tâm nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai kịp thời, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, con người việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế, xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan thân thiện môi trường và thông minh.

Ngân Hà
Các tin khác
Xem tin theo ngày