Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCS đảng, đảng viên 2016
Lượt đọc: 82316Thời gian: 16:26 - 15/11/2016

(VHH) - Thực hiện Công văn số 205-CV/BTCTU ngày 13/10/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Công văn số 165-CV/ĐUK ngày 02/11/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016; Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành kế hoạch số 37-KH/ĐUSVHTT ngày 14/11/2016 hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá và phân loại các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016.

Trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao đăng tải nội dung Kế hoạch và hệ thống các biểu mẫu liên quan để các chi bộ, đảng bộ bộ phận nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày